لینک های دسترسی

اظهارات انتقادي افغانستان  از کمک  بطي جامعه بين المللي در امر  مبازره عليه مواد مخدر


قوماندان قواي مبارزه عليه مواد مخدر افغانستان ميگويد کمک خارجي براي مبارزه عليه ترياک و هيروئين بسيار بطي بوده است اما او پيشگوئي کرد که در سال جاري جد يد در مبارزه عليه مواد مخدر پيشرفت هائي زيادي حاصل خواهد شد .

جامعه بين المللي تا کنون صد ها ميليون دالررا جهت تربيه و پليس افغان در تخريب لابراتوارها و ازبين بردن ترياک و همچنان درراه تمويل پروژه ئي زرع قانوني مواد مخدر ذريعه زارعين مصرف کرده است .

جنرال محمد داود ، که معين وزارت داخله افغانستان در امور مواد مخدراست ميگويد جامعه بين المللي جهت زرع نباتات بديل ذريعه زارعين که مجبور ساخته ميشوند از زرع کوکناردست کشند ، بايد سعي بيشتر کند . اوميگويد کشور هاي مدد کننده هنوز وعده هاي شانرا به حد اعلي ايفا نکرده اند .

جنرال داود گفت ۳۰۰ پليس در سال جاري از کابل به ولايات مستقر ساخته ميشوند که در آن مقامات محلي نياز به تنفيذ مبارزه ضد ترياک دارند .

او اظهار کرد سال جاري ۲۰۰۶ سالي خواهد بود که درآن قواي خاص تحت اداره او ، قاچاق بران را بازداشت وتوقيف خواهد کرد ، مخصوصاً آنهائي را که با حکومت ارتباطاتي دارند .

XS
SM
MD
LG