لینک های دسترسی

بحث يک ديپلومات ارشد امريکايي در مورديک معاملۀ ذروي با هند


نلکس برنز معين وزارت خارجۀ امريکا، با مامورين ارشد هندي در دهلي جديد مصروف مذاکره است . هدف اين مذاکرات يک معاملۀ تاريخي در مورد شراکت در تکنالوژي ملکي ذرويست .

برنز که روز چهارشنبه به هند مواصلت کرد گفت ، متوقعسيت که موضوع ذروي ايران را نيز با هند مورد بحث قراردهد. روابط بين هند و ايران بطور عنعنوي بسيار قوي بوده است.

باساس اين معامله ، ايالات متحده با هند در تکنالوژي ملکي ذروي شريک خواهد شد و فراهم نمودن مواد سوخت ذروي را به دهلي جديد اجازه خواهد داد. قرار است هند پروگرام هاي ذروي ملکي و نظامي اش را از هم مجزا سازد و تفتيش بين المللي را از تاسيات اتومي اش اجازه دهد. اين موافقتنامه اولين تغير بزرگ در پاليسي ايالات متحده ميباشد که در سال ۱۹۹۸ بعد از انجام آزمايشات ذروي توسط هند،بالاي آن کشور تعذيرات را وضع نمود.

منتقدين ميگويند اين معامله که بايد توسط کانگرس امريکا و همچنان گروه ۴۴ کشوري فراهم کنندۀ مواد ذروي تصويب شود، به هند فرصت خواهد داد تا آن مواد را به پروگرام سلاحش تغير دهد.

بعضي اعضاي کانگرس در بارۀ اين معامله ترديد داشته و جزئيات بيشتري را درخواست داشته اند.

XS
SM
MD
LG