لینک های دسترسی

محاصره  و حريق دردفاتر شرکت کشتي غرق شده مصري


صد ها تن از مصريهاي که نسبت عدم معلومات در باره اقارب شان که سرنشين کشتي مصري ،که سه روزقبل در بحيره احمر غرق شد ، خشمگين بودند بدفاتر شرکت مربوط حمله کرده آنرا به آتش کشيدند .

پليس امروز دوشنبه براي متفرق ساختن جمعيت هائيکه دفاتر « شرکت بحري سلام » واقع در خارج ازبندرگاه« صفاگاه » را محاصره کرده بودند ، از گاز اشک آوراستفاده کرد . از هنگاميکه کشتي مسافربردار مصري دراوايل روز جمعه با بيش از ۱۴۰۰ سرنشين اش دربحيره احمر غرق شد ، صد ها تن ، بيهوده در انتظارشنيدن يک کلمه راجع به سرنوشت اقارب شان باقي ماندند .

هيات هاي نجات مصري در جستجوي ۸۰۰ نفري اند که هنوز مفقود الاثر اميباشند . عمله نجات و غواصان تا کنون ۴۰۰ تن از افراد را نجات داده و اجساد تقريباً ۲۰۰ نفر ديگررا پيدا کرده اند

کپتان مصري کشتي در زمره مفقود شده هاست ، هرچند بعضي از نجات يافتگان از اين واقعه گفته اند که اورا ديده اند که با يک قايق نجات کشتي درحال غرق شدن را ترک ميداد. مسافريني که از خطر مرگ در بحيره احمر نجات يافته اند ميگويند که در کشتي بعد از حرکت از يک بندر عربستان سعودي در اواخرروز پنجشنبه حريق رخ داد ، اما کپتان کشنتي حاضر نشد کشتي را به بندربرگرداند .

XS
SM
MD
LG