لینک های دسترسی

رئيس استخبارات عصر کمونيست ها در افغانستان باعدام محکوم شد


يک محکمه در افغانستان يک رئيس استخبارات عصر کمونيست ها را بخاطر امر قتل صدها مسلمان و مجاهد به اعدام محکوم کرده است.

اين محکوميت امروز اسدالله سروري اولين محکوميت بخاطر تخطي از حقوق بشر دران کشور ميباشد. سروري در يک اتهام ديگر توطئه عليۀ حکومت اسلامي بعد از سقوط رژيم کمونيستي برائت حاصل کرد.

سروري که از وقت توقيفش در سال ۱۹۹۲ باينطرف در زندان بود اصرار دارد که صرف از اوامر پيروي ميکرد.

محاکمۀ او بعد از تاخير ناشي از سالهاي جنگ داخلي و فقدان يک نظام مناسب قضائي، در ماۀ دسمبر آغاز يافت.

سروري ميگويد استيناف طلب خواهد شد.

XS
SM
MD
LG