لینک های دسترسی

محکمۀ تاجکستان ۱۷ افغان را بجرايم مختلف  محکوم کرد


يک محکمه در تاجکستان يک گروه هفده نفري جنايتکاران افغان را به عرصه هاي مختلف حبس محکوم کرده است. جرايم اين۱۷ نفر شامل قتل يک فرد پليس، گروگان گيري و قاچاق اسلحه در جريان وبعد از جنگ داخلي افغانستان ميشود.

دوره هاي حبس آنها از دونيم سال تا ۲۵ سال را احتوا ميکند. دو تبعۀ تاجکستان ملزم به دسترسي به جنايت به يکسال حبس محکوم شده اند.

اين گروه جنايتکار سال گذشته در جنوب اين کشور فقير آسياي مرکزي همسرحد با افغانستان توقيف شده بودند.

تاجکستان همسرحد با افغانستان بوده و در مسير راهي قرار دارد که از آن قاچاقبران براي قاچاق مواد مخدر از افغانستان به روسيه و اروپاي شرقي استفاده ميکنند.


XS
SM
MD
LG