لینک های دسترسی

بيست وسه نفر در جريان اعتراضات ضد حکومت در نيپال زخمي شدند


پليس در کتمندو پايتخت نيپال بسوي اعترض کنندگانيکه از قيود گشت و گذار روزانه تخطي نموده و عليۀ حکومت اعتراض نمودند از گلوله ها رابري و گاز اشک آور استفاده کرد که در نتيجه بيست وسه نفر زخمي شدند.

مظاهره کنندگان شعار هاي ضد پادشاه داده و در هژدهمين روز پيهم اعتراضات شان اعادۀ ديموکراسي را تقاضا مينمودند.

پتريشيا نونن خبر نگار صدْاي امريکا در کتمندو ميگويد که زد وخورد هاي مشابهي درجريان روز يکشنبه در امتداد سرک حلقوي که در اطراف قصر سلطنتي کشيده شده، صورت گرفت.

بيش از صد هزار اعتراض کننده به تخطي از قيود گشت و گذار روز شنبه سعي داشتند به قصر سلطنتي گيانندرا نزديک شوند. بيش از صد نفر در حالي زخمي شدند که اعتراض کنندگان با پليس در گير شدند.


XS
SM
MD
LG