لینک های دسترسی

هند ميگويد حملات تندروان  مستقر در پاکستان در حال افزايش است


مشاور امنيت ملي هند ميگويد، حملات دهشت افگني توسط گروه هاي تندرو مستقر در پاکستان در جناح هند، رو به افزايش ميباشد.

ام، کي ،نارايانان به شبکۀ خصوصي تلويزيوني ( تايمز نو) گفت، اسلام آباد بايد در زمينۀ دهشت افگني که از خاک آنکشور به هند رخنه ميکند ، بيشتر توجه نمايد.

مامورين هندي ميگويند جدايي طلبان حملاتشان را در خارج قلمرو مورد منازعۀ کشمير گسترش ميدهند و اهداف آنها بطور فزايندۀ افرادعاليرتبه بوده است .

دهلي جديد مي گويد، مبارزين کشميري بخاطر دريافت تمرين وتربيۀ وسايل نظامي و پيشبرد حملات در بخش تحت کنترول هند آن منطقۀ هماليا ، به بخش مربوط پاکستان عبور ميکنند. پاکستان اين الزامات را تکذيب ميکند.

XS
SM
MD
LG