لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي توني بلير از هشت کشور پيشرفته صنعتي جهان  براي مبارزه عليه فقر


توني بلير صدراعظم بريتانيا ميگويد هشت کشور پيشرفته صنعتي جهان تا کنون نتوانسته برخي از تعهدات سال قبل شانرا در جهت مبارزه عليه فقر در جهان برآورده سازند .

صدراعظم بريتانيا ، گوردن براون وزير ماليه و هيلري بن وزير انکشاف بريتانيا درروزنامۀ «ان ديي پندنت » بريتانيا گفته اند دول نادار جهان حق و توقع اقدام عاجل براي تقليل فقردر کشور شان را دارند.

سا ل گذشته رهبران هشت کشور عمده صنعتي جهان در جلسه سران شان در سکاتلند پنجاه ميليارد دالر اضافي راتا سال ۲۰۱۰ براي کشور هاي در حال رشد وعده دادند. حدود نصف آن مقداربايد به افريقا ارسال مي شد .

قرار است امروز دوشنبه بلير تشکيل يک هيات برجسته را براي نظارت بر تعهدات هشت کشور عمده صنعتي جهان براي پروگرام هاي ضد فقردر افريقا اعلام کند .

کوفي عنان سرمنشي موسسه ملل متحد رياست هيات پيشرفت افريقا را به عهده خواهد داشت . انتظار مي رودکه ساير اعضاي هيات ، شامل بل گيتس موسس بزرگترين شرکت کمپيوتري جهان ، اوليسيگوون اوباسانجو رئيس جمهو ر نايجيريا و باب گيلدوف ستاره معروف راک باشند .


XS
SM
MD
LG