لینک های دسترسی

اشتراک هزاران نفر در راه پيمايي طرفدار دموکراسي در هانکانگ


قريب بيست هزار باشندۀ هانکانگ بعنوان تقاضا براي دموکراسي کامل در سرتاسر آن کشور راه پيمايي کردند.

راه پياميي امروز شنبه در حالي صورت گرفت که اين کشور مستعمرۀ سابق برتانيه نهمين سالروز باز گشت تحت حکمروايي چين را تجليل ميکرد.

درخواست ها براي حق راي دهي در سالهاي اخير در حاليکه تعداد کمتر مردم در مظاهرات امروز اشتراک نموده بودند. روبه سردي گرائيده است . در سال ۲۰۰۳ بيش از ۵۰۰ هزار نفر در جريان سالروز تسليمي هانکانگ به چين اشتراک کرده بودند.

در سال ۱۹۹۷ وقتي هانکانگ تحت حکمروايي مجدد چين در آمد، وعده داده شده بود که باساس فورمول يک کشور دو سيستم خود مختاري وسيعتري داده خواهد شد. اما بيژنگ تاکنون از دادن هرنوع حق راي جهاني به هانکانگ انکار ورزيده است

اعضاي مخالف در کانگرس هانکانگ با بيژنگ روي سير بطي اصلاحات سياسي از وقت انتقال تاکنون در مشاجره ميباشند.

XS
SM
MD
LG