لینک های دسترسی

حامد کرزي جهت اشتراک در کنفرانس خلع سلاح به جاپان رفت


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان امروز جهت اشتراک در کنفرانس خلع سلاح مليشياهاي غيرقانوني در افغانستان به جاپان سفر کرد.

درين جلسه پيشرفت افغانستان را در قسمت در هم شکستن گروه هاي مسلح غير قانوني که بصلاحيت حکومت کابل لطمه وارد مينمايد، ارزيابي ميکند. کنفرانس همچنان توجۀ خود را بر جمع آوري اسلحه از سراسر افغانستان متمرکز ميسازد.

اين کنفرانس بين المللي روي تحکيم صلح در افغانستان بروز چهارشنبه در توکيو افتتاح خواهد شد. جاپان، افغانستان و ملل متحد سازمان دهندگان اين کنفرانس هستند.

جاپان يک تمويل کنندۀ عمدۀ بازسازي و مساعي خلع سلاح افغانستان بوده است.

از وقتي که آقاي کرزي دو سال قبل بحيث رئيس جمهور افغانستان انتخاب شد، اين اولين باريست که از جاپان ديدن ميکند. او در جريان سفر چهار روزه اش با رهبران جاپان نيز ملاقات خواهد کرد.


XS
SM
MD
LG