لینک های دسترسی

يک محکمۀ استيناف برتانيه بطرفداري از طياره ربايان افغان حکم کرد


محکمۀ استيناف برتانيه ميگويد نه افغاني که در سال ۲۰۰۰ بعد از طياره ربائي به برتانيه داخل شدند، حق زندگي و کار را در برتانيه دارند.

اين حکم امروزي محکمه حکم يک محکمۀ پائين تر را تائيد ميکند که به طياره ربايان حق داده بود در صورتي که خود شان خواسته باشند ميتوانند برتانيه را ترک کنند.

هردو محکمه اين ادعاي حکومت برتانيه را که صلاحيت دارد براي آنها اجازۀ دخول مؤقتي بدهد، رد کرده است. دران صورت آنها حق کار و امتيازات دولتي را نميداشتند و مکلف ميبودند بطور منظم به پوليس اطلاع بدهند.

اين افغانها کنترول يک طيارۀ جت بوئنگ را که از کابل پرواز کرده بود، بدست گرفته و پيلوت ها را مجبور ساختند آنها را بميدان هوائي ستنستد لندن ببرند. آنها تقاضاي پناهندگي سياسي کرده گفتند که طالبان که دران زمان در افغانستان حکمروائي ميکردند آنها را سرکوب خواهند کرد.

آنها در سال ۲۰۰۱ در قضيۀ طياره ربائي گنهگار خوانده شدند. يک محکمۀ استيناف دو سال بعدتر حکم محکمه را رد نموده گفت اين اشخاص تحت فشار رواني عمل کرده بودند.

جان ريد، وزير داخلۀ برتانيه ميگويد از حکم امروزي مايوس شده است و گفت که اين عمل افغانها بهرنوع ادعاي مشروع پناهندگي سياسي شان صدمه زده بود.

او ميگويد لايحه اي را به پارلمان پيشنهاد ميکند که بمردمي را که در عين وضع قرار دارند اجازه ندهد در برتانيه باقي بمانند.

XS
SM
MD
LG