لینک های دسترسی

نتيجۀ دومين معاينات ادرار بايسکل سوار ، فلويد لندس ، مثبت بوده است


نتيجۀ دومين معاينات ادرار فلويد لندس که برندۀ مسابقات بايسکل سواري دور فرانسۀ امسال است، مثبت بوده است.

بعد ازانکه نتيجۀ معاينات ادرار لندس امروز در پاريس توسط اتحاديۀ بين المللي بايسکل سواري اعلان گرديد تيم بايسکل سواري فوناک اين بايسکل سوار امريکائي را از تيمش منفک نمود.

موفقيت عجيب اين بايسکل سوار درين مسابقات بعد ازانکه معاينات ادرار او در دور هفدهم مسابقات بايسکل سواري دور فرانسه مقدار بالاتر از نارمل تستاستران را نشانداد، تحت اشتباه قرار گرفت.

لندس امروز بيانيۀ منتشر نموده دران بيگناه بودنش را ادعا نموده و تعهد نمود که برائت خود را ثابت خواهد نمود.

اين مسئله به مؤسسۀ استعمال مواد مخدر ايالات متحده موکول ميگردد تا درين باره تصميم بگيرد و انجام معاينات لازم چندين هفته را در بر خواهد گرفت.

لندس که ۳۰ ساله است شايد از لقب قهرماني بايسکل سواري دور فرانسه محروم ساخته شود و اگر اينکار صورت گيرد اين بار اول خواهد بود که در مسابقات بايسکل سواري دورفرانسه چنين تصميمي اتخاذ ميگردد. اوسکار پريرو بايسکل سوار هسپانوي که مسابقات را به درجۀ دوم تمام نمود، برندۀ مسابقات اعلان خواهد شد.

XS
SM
MD
LG