لینک های دسترسی

انتظاربرده شدن تصويب  فيصله نامه آتش بس  شوراي امنيت از جانب  لبنان و اسرائيل


انتظار مي رود حکومت لبنان فيصله نامه آتش بس شوراي امنيت ملل متحد را ، که هدف آن اختتام جنگ بين اسرائيل و حزب اله است ، قبول نمايد .

کابينه لبنان امروز شنبه جهت بحث براين فيصه نامه در بيروت تشکيل جلسه ميدهد .همچنان انتظار ميرود ايهود المرت صدراعظم اسرائيل از کابينه خود حين جلسه آن فردا يکشنه تقاضا کند فيصله نامه ٌآتش بس شوراي امنيت ملل متحد را قبول نمايد .

صدراعظم لبنان امروز ششنبه در حااليکه با خبرنگاران صحبت مي کرد گفت :فيصله نامه شوراي امنيت بمفاد لبنان است . صدراعظم لبنان افزود : فيصه نامه شوراي امنيت ملل متحد نشان ميدهد که همه جهان در کنار لبنان استاده اند .

حسن نصرله رهبرحزب اله با اين گفته که قواي او از فيصله نامه شوراي امنيت ملل متحد هنگامي متابعت خواهد کرد که اسرائيل حملات اش را متوقف سازد ، عکس العمل نشانداد .

مامورين ملل متحد ميگويند يک د سته قواي ين المللي، ظرف يک هفته به تعبيه شدن در ساحه شروع خواهند کرد .

دولت هاي غربي از اين فيصله نامه ،که بروز جمعه درشوراي امنيت ملل متحد به تصويب رسيد، استقبال کرده اند

.

فرانسه ميگويد جهت تقويت قواي موقت ملل متحد در لبنان ، عساکر خودرا اعزام خواهد کرد.

وزارت خارجه روسيه ميگويد همه جوانب بايد از فيصله نامه متابعت کنند .

رئيس جمهور بش امروزشنبه از فيصه نامه شوراي امنيت ملل متحد استقبال نمود ، در حاليکه حزب اله ، ايران و سوريه را بخاطر جنگ ناخواسته ملامت کرد . رئيس جمهور بش از جامعه بين لمللي تقاضا کرد صلح پايدار را در شرق ميانه پياده کند .

اما منابع خبري از قول ( منوچهرمتکي) وزير خارجه ايران گفته اند بر فيصه نامه بايد تجديد نظر گردد زيرا به مفاد اسرائيل وضع شده است .

فيصه نامه شوراي امنيت خواستار قطع کامل خصومت ها قبل از تزئيد در قواي جاري ملل متحد درلبنان به ۱۵ هزار عسکر شده است . قواي ملل متحد به اردوي لبنان در امر تعبيه ۱۵ هزار عسکر لبناني در نزديکي سرحد اسرائيل و رفع بالقوه تهديد قواي حزب الله از ساحه، کمک خواهد کرد.

کوفي عنان سرمنشي ملل متحد گفت ناتواني شوراي امنيت ملل متحد در تسريع عمل باعث تضعيف شديد اعتماد جهان بر ملل متحد شده است.


XS
SM
MD
LG