لینک های دسترسی

هشدار ساينس دانهاي فيليپيني از انفجارتازه  کوه آتش فشان مايون 


ساينس دانها در فيپليين هشدارداده اند که که کوه آتش فشاني (مايون) وارد يک مرحله بيشتر خطرناک شده و مواد غاز و خاکستري( پريوکلاستيک) را به برون مي ريزد .

يک متخصص کوه هاي آتش فشاني در فيليپيين امروز يکشنبه گفت فوران غاز و مواد خاکستري نسبت به مذابه لاوا بيشتر خطرناک است، زيرا ساحات وسيعي را احتوا کرده و مي تواند با سرعت دست کم ۶۰ کيلومتر در ساعت از فراز کوه سرازير گردد .

متخصصين ميگويند مقدار» سلفر داي آکسد» درفوران کوه آتنش فشاني کم شده و اين بدان معني است که فشار براي يک فوران انفجاري، زياد تر شده است .

تا کنون حدود ۴۰ هزار از اهالي منطقه منازل و مزارع شانرا ترک گفته و راهي پناه گاه ها شده اند و انتظار مي کشند ببيند فوران کوه آتشمايون به ارتفاع ۲۴ متر بر زندگاني شان چه اثراتي را وارد خواهد کرد .

مايون يکي از فعالترين موه هاي آتنشرف ۴۰۰ سال اخير حد اقثل ۴۷ بار منفجر شده است . ميگويد

XS
SM
MD
LG