لینک های دسترسی

تشنج های تازه در صوماليه


در صوماليه که مليشياي اسلاميست امروز بر احتجاج کنندگان در يک بندر عمدۀ جنوب آتش گشودند، تشنج هاي تازه اي بروز نموده است. شاهدان عيني ميگويند مليشياها در شهر کسمايو آتش گشوده، يک پسر ۱۳ ساله را کشته و دو تن ديگر را زخمي ساختند.

احتجاجات کمتر از يک روز بعد ازان براه افتاد که افراد مسلح بدون جنگ کنترول کسمايو را بدست گرفتند. قواي اسلاميست ها اکنون بنادر عمده را در جنوب صوماليه کنترول ميکنند.

مقامات ميگويند که حکومت انتقالي صوماليه تسخير اين شهر را تقبيح کرده ميگويند اسلاميست ها از پيمان عدم تعرض که در ماۀ جون امضا کرده بودند، تخطي نمودند.

در عين زمان، شاهدان عيني ميگويند صدها عسکر ايتيوپيائي بمنظور تقويۀ حکومت انتقالي ضعيف صوماليه به بايدوا داخل شده اند. وزارت خارجۀ ايتيوپيا اين موضوع را تکذيب کرده است.

ايتيوپيا در گذشته سوگند ياد کرده تا ازان حکومت که در خارج بايدوا و اطراف آن، عملاً قدرت ندارد، محافظت کند.

XS
SM
MD
LG