لینک های دسترسی

آلمان هويت شش عسکر آلماني را در افتضاح عساکر در افغانستان، تثبيت کرده است.


فرانس يوسف يونگ، وزير دفاع آلمان ميگويد قواي نظامي هويت شش عسکر آلماني را که با جمجمه هاي انسان در افغانستان عکس گرفته بودند، تثبيت کرده است.

يونگ امروز در محضر پارلمان گفت مقامات برين عساکر مجازات جنائي و نظامي را تطبيق خواهند کرد.

اين عکس ها که در سال ۲۰۰۳ گرفته شده بروز چهارشنبه در روزنامۀ پرتيراژ بلد آلمان چاپ شده بود. انگلا مرکل، صدراعظم آلمان اين عکس ها را منزجر کننده و نابخشودني خواند.

در کابل، وزارت خارجۀ افغانستان گفت بخاطر اين مسخ مشهود بقاياي انسان ها عميقاً متاثر شده و از آلمان تقاضا کرد تا موضوع را مورد تحقيق قرار دهد.

وزير دفاع آلمان گفت به اردو هدايت داده است تا طرزالعمل تعليمات را مورد غور مجدد قرار دهد. اما او هشدار داد که عليۀ عساکر آلماني که در بالقان، افغانستان، سودان، جيبوتي، کانگو و لبنان مستقر شده اند، قضاوت عمومي نکنند.

XS
SM
MD
LG