لینک های دسترسی

Breaking News

قصوري جهت مذاکره روي شورش بکابل ميرود.


خورشيد قصوري، وزير خارجۀ پاکستان در هفتۀ جاري جهت بحث روي طرق مبارزه با شورش در مناطق پشتون نشين در سرحد بين افغانستان و پاکستان بکابل مسافرت خواهد کرد.

پاکستان و افغانستان در ماۀ سپتمبر موافقه نمودند تا بمنظور جلب پشتيباني عليۀ طالبان که مجدداً فعال شده اند، جرگه هاي قبايلي را در هردو طرف سرحد تشکيل دهند. آنها معتقدند که رهبران قبايلي ميتوانند طالبان را وادار بسازند از حملات دهشت افگني امتناع ورزند.

افغانستان شکايت ميکند که پاکستان در قسمت کنترول تندرواني که از خاک پاکستان جهت حمله بداخل افغانستان استفاده ميکنند، اقدامات کافي نميکند.

پاکستان ميگويد طالبان شايد از تندروان متحد خود در جانب پاکستاني سرحد کمک اخذ کند ولي طالبان بخاطر اشتباهاتي که در افغانستان صورت ميگيرد، رشد ميکند.

XS
SM
MD
LG