لینک های دسترسی

بش در مورد عراق مشوره ميکند.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در مورد عراق با مامورين وزارت خارجه و متعاقباً با متخصصين غير دولتي مشوره ميکند.

قرار بود مامورين وزارت خارجه در جريان اين ملاقات پروگرام مختصري را ارائه کنند.

رئيس جمهور در طول روز در قصر سفيد با متخصصين غير دولتي که شامل جنرال هاي متقاعد است، در مورد عراق مشوره ميکند.

اين مذاکرات در قبال نشر ۷۹ سفارش گروۀ مطالعۀ عراق که شامل خروج اکثر عساکر اين کشور از عراق تا اوائل سال ۲۰۰۸ ميباشد، داير ميگردد.

جورج بش، رئيس جمهور گفت گزارش اين کميسيون را جدي ميگيرد و منتظر سفارشات وزارت هاي خارجه و دفاع وشوراي امنيت ملي ميباشد.

بعضي از اعضاي حزب ديموکرات مخالف حکومت بفشار شان بر آقاي بش ادامه ميدهند تا بسياري از سفارشات گروۀ مطالعۀ عراق را تطبيق کند.

رئيس آيندۀ کميتۀ استخبارات مجلس نمايندگان در بيانيۀ راديوئي حزب دموکرات بروز شنبه گفت اين گزارش تائيد ميکند که مشي آقاي بش کار نميدهد و ايالات متحده بايد استراتژي خود را تغير بدهد.

XS
SM
MD
LG