لینک های دسترسی

قواي نظامي برتانيه پايگاۀ طالبان را در جنوب افغانستان تصفيه کرد.


قواي نظامي برتانيه ميگويد به تعقيب ماه ها حملات تندروان، يک پايگاۀ طالبان را در ولايت هلمند تصفيه کرده است.

قواي نظامي بروز دوشنبه گفت اين پايگاه که در منطقۀ کجکي ولايت هلمند تخريب گرديد شامل ۲۵ محوطۀ طالبان بود. اين عمليات بخشي از کوشش براي تصفيۀ مناطق نزديک پروژۀ بند کجکي است تا انجنيران بتوانند دستگاۀ توليد برق را با ظرفيت کامل آن بکار اندازند.

همچنان در ولايت هلمند، مقامات افغاني و عساکر تحت رهبري ناتو در موسي قلعه اوراقي را پرتاب کرده به تندروان طالب هشدار داده اند تا منطقه را ترک کنند ورنه اخراج خواهند شد.

جنگجويان طالب روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته بران شهر حمله نموده، بر پوليس محلي غالب شده و مؤقتاً موسفيدان محل را گروگان گرفتند.

قواي ناتو بروز يکشنبه حملۀ متقابل نموده و طي يک حملۀ دقيق هوائي ملا غفور قوماندان طالبان را کشت.

دگروال تام کالنز، سخنگوي ناتو ميگويد مرگ ملا غفور پلان گزاري اقدامات بعدي شورشيان را مشکل ميسازد.

اما طالبان اعلام کرده است که سال ۲۰۰۷ براي عساکر خارجي خونين ترين وقت از زمان برانداختن طالبان در سال ۲۰۰۱ باينطرف خواهد بود.

ملا حيات الله، يک رهبر شورشيان گفت طالبان در شرف آغاز جنگ عليۀ قواي خارجي است.

XS
SM
MD
LG