لینک های دسترسی

Breaking News

انفلونزاي پرنده گان در مصر


حاتم الجبالي ، وزير صحيه مصر بروز سه شبه در قاهره دومين گردهمآيي سازمان صحي جهان را روي ارتباطات و آگاهي عامه براي انفلونزاي جهانگير ، افتتاح نمود.

با در نظرداشت نگراني هاي فزاينده در مورد انتشار انفلونزاي پرنده گان بيش از ۱۰۰ کارشناس از سراسر جهان براي بحث در مورد طرق ارتباطات با مردم در مورد اين مسئله گرد هم آمده اند.

نماينده گان از کشور هاي مختلفه روي آنچه مراحل مختلفۀ يک پانديمي ( يا انفلونزاي جهانگير) ناميده ميشود و مسايل وسيعتر ايکه بايد حل گردد ، از جمله اطمينان دوبارۀ مردم و اشاعۀ توصيه هاي صحي بحث خواهند کرد.

انفلونزاي پرنده گان باعث مرگ مليون ها پرنده و مرغ از سبب مرض و هم از بين بردن مرغ هاي منتن در سال ۲۰۰۳ در جهان گرديد طوريکه در قدم اول ذخاير مرغان را در آسيا تباه نمود.

اين آفت باعث مرگ اقلاً ۱۶۵ نفر گرديد و محققين در مورد يک آفت جهانگير ممکن از باعث تغير شکل ويروس به نوع سريعاً قابل انتقال به انسان نگران هستند. در حال حاضر به نظر ميرسد که انسان ها مقاوم استند مگر اينکه انسان در تماس نزديک با پرنده هاي منتن بيايد.

پال گولي که يک مشار ارشد در سازمان صحي جهان ميباشد ميگويد که در صورت انتشار گستردۀ ويروس نوع (اچ ۵ ان ۱) اين ويروس به يک شکل شديداً ساري آن براي آنسان مبدل ميشود که در آنصورت با انتقال ويروس ازانسان به انسان خطر وقوع يک آفت جهانگير انفلونزا افزايش خواهد يافت.

وي اضافه ميکند که به سبب طبيعت گستردۀ اين شکل خاص ويروس اگر ويروس تغير شکل دهد ما با يک آزمون حقيقي مواجه خواهيم شد.

ديک تامسن رئيس گروه مسئول براي اگاهي در مورد وقوع يک اپيديمي روي مشکلات پيش بيني تحول آيندۀ ويروس نوع (اچ ۵ ان ۱) تأکيد نموده ميگويد که ممکن است اين ويروس به شکلي تغير حالت دهد که ضرر آن کمتر شود و همينطور ممکن است که به شکلي تحول نمايد که گزند آن بيشتر شود.

ما در واقعيت نميدانيم و همين دليل است که آماده گي براي آفت جهانگير را مشکل ميسازد. حاتم الجبالي وزير صحيۀ مصر هشدار داد که در حاليکه نگراني و اضطراب جهاني بسيار زياد است منابع موجود براي رويارويي با اين مسئله بطور ساده غير کافي است.

افريقا به باد فراموشي سپرده شده است و ما بخشي از افريقا استيم، همۀ وجوه مالي به آسيا اختصاص داده شده است و مشکل هنوز هم در آسيا است و منبع مشکل هنوزهم از آسيا ميآيد و هيچ توجهي به افريقا صورت نگرفته است.

الجبالي اضافه نمود با وجود اينکه مشکل افريقا بزرگتر از مشکل موجود درآسيا است، امداد مالي بسيار ناچيزي به کشور هاي افريقايي صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG