لینک های دسترسی

در حاليکه آرامش در مقديشو بمقديشو حکمفرما گرديده هزاران نفر به آن شهر باز ميگردند


در قبال پيروزي حکومت صوماليه بر شورشيان اسلاميست، مقديشو، پايتخت آن کشور آرام است و هزاران نفر بسوي آن شهر در حرکت اند.

مقديشو از وقتي که جنگ بين شورشيان و قواي حکومت بروز جمعه متوقف گرديد براي چهارمين روز متواتر آرام بوده است.

عبدالله يوسف، رئيس جمهور و علي محمد گدي، صدراعظم از تقريباً ۳۶۵ هزار باشندۀ آن شهر که از جنگ فرار نموده اند تقاضا کرده تا بخانه هاي شان بازگردند.

اما يک قوماندان قواي حافظ صلح اتحاديۀ افريقائي در صوماليه امروز هشدار داد که آن شهر با مصيبت بشري مواجه خواهد شد.

دگر جنرال «کتومبا ومال»ا گفت کساني که بازميگردند به آب آشاميدني، ادويه، مواد غذائي و سرپناه احتياج خواهند داشت.

ومالا همچنان هشدار داد که شورشيان ممکن است هنوز هم يک منبع ناامني باشند مگر اينکه ازانها محافظت شده و دوباره بجامعه جذب گردند.

XS
SM
MD
LG