لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات قصر سفيد امروز ارزيابي جديد تهديد دهشت افگني را مورد بحث قرار ميدهند


قرار است مامورين حکومت بش امروز جهت بحث روي يک گزارش جديد ملاقات کنند که حاکيست شبکۀ دهشت افگني القاعده قابليت خود را بسويۀ سال ۲۰۰۱ بازسازي کرده است.

مقامات ميگويند اين گزارش که توسط مرکز ملي ضد دهشت افگني نوشته شده مشعر است که از وقتي که بين حکومت پاکستان و رهبران قبايلي در شمال غرب پاکستان بميان آمد، القاعده پناهگاهي براي خود در پاکستان اعمار کرده است.

گزارش حاکيست که اين توافق عملاً بحضور حکومت در منطقه خاتمه داده و دهشت افگنان را قادر ساخت نفوذ کنند.

جان کرنگن، آمر شعبۀ مفسرين ادارۀ استخبارات مرکزي ايالات متحده بروز چهارشنبه در محضر يک کميتۀ کانگرس گفت چنين بنظر ميرسد که القاعده در مناطق خارج دايرۀ حکومت در پاکستان بخوبي مستقر گرديده است.

او گفت تعليم و تربيه بيشتر شده، جريان پول ازدياد يافته و سطح مخابرات بلند رفته است. مقامات ايالات متحده ميگويند استخبارات مؤثق و مشخص در مورد تهديد قريب الوقوع دهشت افگني عليۀ ايالات متحده وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG