لینک های دسترسی

Breaking News

امريکا بعد از ۳۸ سال وقفه باز هم سفينۀ فضايي را به کرۀ ماه ارسال ميدارد.


آقاي گريک ريد فرن دانشمند ادارۀ فضايي ايالات متحدۀ امريکا ميگويد که امريکا بعد از ۳۸ سال وقفه باز هم سفينۀ فضايي را به کرۀ ماه ارسال ميدارد.

ريد فرن ميگويد اين بار که ايالات متحده امريکا به کرۀ ماه پا بگزارد تأسيسات لازم را براي زنده گي در آنجا برپا خواهد کرد.

ادارۀ فضايي ايالات متحدۀ امريکا در نظر دارد مانند مرکز فضايي بين المللي که حالا در مدار زمين فعاليت دارد در کرۀ ماه نيز مرکز دايمي را ايجاد کند و از آنجا سفينه هاي فضايي را براي تحقيقات علمي به سيارات ديگر از جمله به مريخ خواهند فرستاد.

يکبار که تحقيقات بيشتر به تحقيقات انجام شده در مريخ علاوه شود در آنجا يک مرکز جديد ايجاد گرديده و انسان در آن مسکون خواهد شد.

دو سفينۀ فضايي امريکايي چند سال قبل در مريخ پياده شده و معلومات علمي زيادي را به زمين فرستاده بود.

گريگ ريد فرن دانشمند ادارۀ فضايي امريکا يا ناسا ميگويد که امکان دارد نسل هاي آيندۀ ما همۀ نظام شمس را تسخير نمايند.

ريد فرن اظهار داشت که در مهتاب وساير اقمار زنده گي آنطوري نخواهد بود که ما در روي زمين داريم. طور مثال مهتاب اتموسفير ندارد. اگر در يک سياره اتموسفير وجود نداشته باشد در فضاي آزاد زنده گي ناممکن است. زيراکه شعاع آفتاب فلتر نميشود و انسان و نبات نميتواند به بقاي خود ادامه دهد.

اگر انسان براي زنده گي به مهتاب برده شود مجبور خواهد بود که براي محافظت خود از آفتاب در جا هاي خاص زنده گي نمايد و اگر بيرون هم برآيد بايد لباس هايي را به تن کند تا آفتاب به بدنش نرسد.

به سبب ايکه در مهتاب اکسيجن وجود ندارد پس بايد اکسيجن از زمين برده شود و يا در همانجا توليد شود. نقطۀ مهم ديگر اينست که درمهتاب جاذبه بسيار کم است. اگر انسان از شش ماه بيشتر در آنجا زنده گي نمايد مريض خواهد شد و استخوانهايش فرسوده خواهد شد.

ازينکه مهتاب اتموسفير ندارد حتي سنگهاي بسيار کوچک آسماني هم حيثيت مرمي راه خواهد داشت و هر کدام آن از بدن انسان خواهد گذشت و او را خواهد کشت زيراکه اتموسفير جلو چنين مصيبت ها را ميگيرد.

گريگ ريد فرن دانشمند ادارۀ فضايي امريکا (ناسا) در مورد پيشرفت هاي ديگري در فضاي خارجي ميگويد که نقطۀ از همه جالب تر اينست که آن دو سفينه ايکه به مريخ فرستاده شده است تا هنوز در مريخ است.

اين سفينه ها به اين مقصد به مريخ فرستاده شده است که صرف سه ماه در آنجا خواهد ماند اما حالا سه سال است که اين سفينه ها در مريخ به کشفيات ادامه ميدهد. اين دو سفينه از مريخ چنان تصاوير و معلومات علمي را مخابره نموده است که قبل از آن انسان در مورد آگاهي نداشت.

ريد فرن ميگويد که ناسا هر دونيم سال يکبار سفينه ها را به مريخ ارسال ميدارد تا معلومات جديد را جمع آوري نمايد. نقطۀ مهم ديگر اينست که اداره فضايي امريکا يکتعداد تلسکوپ ها را در مدار زمين تعبيه نموده و چنان اجسام خورد را مشاهده نموده ميتواند که با چشم ديده شده نميتواند.

گريگ ريد فرن ميگويد که امريکا يک تلسکوپ ديگر قوي را در فضاي خارجي تعبيه نموده است که دردورترين فاصله ها قويترين اجسام را در کائنات مشاهده نموده ميتواند. اين تلسکوپ ها يک جسم فضايي موسوم به چاه سياه و کهکشان هاي مربوط به آنرا مشاهده ميکند.

اين کهکشان ها که در کائنات لايتناهي با يک شدت عظيم با هم تصادم ميکنند پارچه پارچه ميشوند و آواز و روشني آن به فاصله هاي مليارد ها کيلو متر دور ميرسد. اين تلسکوپ ها حرکت اجسام سماوي و حرکت آنها روي مدار يکديگر مشاهده ميکند.

اداره فضايي امريکا يک سال بعد يک سفينه فضايي را به مهتاب ميفرستد که آنقدر تصاوير دقيق را خواهد گرفت که نشان تاير هاي اولين سفينۀ فضاي امريکا که ۳۸ سال قبل به مهتاب رفت نيز در آن مشاهده خواهد شد.

هدف از همۀ اين سفر ها به مهتاب و مريخ آنست که در آنجا آب پيدا کنند. يکبار که آب پيدا شد ديگر احتمال آثار زنده گي در آن موجود خواهد بود، زيرا در جاييکه آب وجود دارد به نحوي از انحا در آنجا حيات وجود دارد.

XS
SM
MD
LG