لینک های دسترسی

وزير خارجۀ برتانيه از کابل ديدن ميکند


ديويد مليبند، وزير خارجۀ برتانيه براي اولين بار از وقت تقررش باين عهده باينطرف از افغانستان ديدن ميکند.

مليبند ميگويد هدف بازديد او نشان دادن تعهد برتانيه بکمک بحکومت افغانستان در بازسازي و بهبود بخشيدن امنيت ميباشد.

وزير خارجۀ برتانيه امروز حين مواصلت بکابل گفت افغانستان با چالش هاي شديد و پيچيده اي مقابل ميباشد.

او گفت آنچه را برتانيه ميتواند و يا نميتواند براي افغانستان انجام بدهد، براي رهبران آن کشور، توضيح خواهد داد.

برتانيه در حدود هفت هزار عسکر در افغانستان دارد که اکثراً در جنوب کشور مستقر ميباشند و درانجا در جنگ هاي شديدي با تندروان طالب درگير هستند.

برتانيه همچنان از سال ۲۰۰۱ باينطرف بيش از يک مليارد دالر در بازسازي و انکشاف افغانستان مصرف نموده است، که دومين کشور کمک دهنده بعد از ايالات متحده از نقطۀ نظر مقدار کمک ميباشد.

XS
SM
MD
LG