لینک های دسترسی

Breaking News

تداوي مرض شکر در جريان حمل ميتواند از چاقي زمان طفوليت جلوگيري کند


تداوي مرض شکر در جريان حمل ميتواند از چاقي زمان طفوليت جلوگيري کند. در ايالات متحده امريکا درنزد ۴ فيصد همۀ مادران حامله مرض شکر انکشاف ميکند.

در صورتيکه شکر زمان حمل تداوي نشود باعث تولد نوزادان داراي وزن بلند شده که مشکلات صحي ديگر را نيز در پي خواهد داشت.

طوريکه فکر ميشد رابطه اي ميان شکر بلند در نزد مادران و خطر فزايندۀ چاقي طفل وجود دارد، مطالعات جديد توسط يک موسسۀ تحقيقات صحي در امريکا نشان داد که مرض شکر در جريان حمل خطر چاقي طفل را پنج تا هفت سال بعد از تولد دوبرابر ميسازد.

مطالعات قبلي نشان داده بود که رابطه اي بين شکر زمان حمل و چاقي طفل آيندۀ اين مادران وجود دارد اما اين اولين مطالعۀ گسترده در زمينۀ چنين يک رابطه ميباشد.

درين تحقيقات نژاد ها و اقوام مختلفه از جمله مردم هوايي، امريکايي هاي بدوي، ساکنين جزاير پاسيفيک ، جاپاني ها، چيني ها، اسپانوي ها و امريکايي هاي افريقايي الاصل شامل بودند.

محققين اين مطالعه ميگويند که در صورتيکه مادران مصاب به شکر زمان حمل تداوي شوند رابطه بين شکر زمان و حمل چاقي زمان طفوليت قطع شده ميتواند.

با تداوي شکر زمان حمل احتمال چاقي اطفال اين مادران در مقايسه با مادران ايکه شکر شان نورمال بود تفاوتي نشان نميداد.

داکتر تيريسا هيلر مولف اين تحقيقات ميگويد که يافته هاي شان نشان ميدهد که تا چه حد براي زنان حاملۀ مصاب به مرض شکر مهم است که تداوي شکر را در جريان حمل دنبال کنند.

XS
SM
MD
LG