لینک های دسترسی

تندروان طرفدار طالبان دو نفر را در منطقۀ قبايلي پاکستان به قتل رسانيدند


مامورين امنيتي در پاکستان ميگنيند تندروان طرفدار طالبان دو نفر را در منطقۀ قبايلي بعد از متهم نمودن آنها به به جاسوسي به ايالات متحده بقتل رسانيدند.

اجساد يک مهاجر افغان و يک قبايلي پاکستاني در کنار يک جاده در نزديکي شهر ميرانساه در منطقۀ وزيرستان شمالي يافت شد.

مامورين ميگويند ياد داشتهاي که بدست نوشته شده بود در نزديکي اجساد آنها بدست آمد.

تندروان درين منطقه ده ها نفر را که متهم به پشتيباني از حکومت پاکستان و يا کمک به قواي ايالات متحده در جنگ در افغانستان شده اند بقتل رسانيده اند.

اين کشتار ها در حالي بعمل مي آيد که رهبران قبايلي سعي دارند آزادي بيش از دو صد عسکر پاکستاني را بدست آورند که توسط تندروان در وزيرستان جنوبي در ماه آگست اختطاف شدند.

پاکستان سعي دارد عروج خشونت را در نزديکي سرحدات افغانستان درين اواخر بعد از در هم شکستن معاهدۀ صلح بين حکومت و قبايلي هاي طرفدار طالبان جلو گيري کند.

XS
SM
MD
LG