لینک های دسترسی

فرستادۀ خاص ملل متحد امروز در برما با رهبر ارشد آنکشور ملاقات کرد


فرستادۀ خاص ملل متحد امروز در برما با رهر ارشد آنکشور در کوشش براي خاتمه دادن به سرکوبي مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسي توسط حکمروايان نظامي ملاقات کرد.

ابراهيم گمبري فرتسادۀ خاص با جنرال تان شو امروز نايپيتا پايتخت منزوي برما و دور تر از رنگون که اعتارضات وسيع هفتۀ گذشته درانجا سرکوب شد ملاقات کرد.

نمايندۀ خالص ملل متحد بعد از ملاقات با رهبر نظامي برما به رنگن مراجعت کرد و براي دومين بار با آنگ سان سوچي رهبر توقيف شدۀ مخالفين ملاقات نمود گمبريل سپس برما را ترک گفت.

انتظار ميرفت که گمبريل بر جنرال و حکومت او فشار آورد که اختناق بر مظاهره کنندگان را متوقف سازد ، توقيف شدگان را آزاد نمايد و در راستاي اصلاحات ديمو کراتيم حرکت نمايد.

تا کنون معلوم نيست که اين ملاقاتها چه دست آوردي داشته است.

در عين زمان در حاليکه نمايندۀ خاص ملل متحد سفرش را به برما خاتمه داد کميسيون حقوق بشر ملل متحد در ژنيو جلسۀ خاصي را در مورد برما افتتاح کرد.

اتحاديۀ اروپا در سازمان حقوق بشر ملل متحد خواسته است که سرکوبي هاي خشونتبار مظاهرات مسالمت آميز را توسط برما شدسيداً تقيبح نمايد.

XS
SM
MD
LG