لینک های دسترسی

Breaking News

بلند رفتن ارزش روپيۀ هندي در مقابل دالر امريکائي به صادرات آنکشور صدمه زده است


خبرنگار صداي امريکا از دهلي جديد گذارش ميدهد بلند رفتن ارزش روپيۀ هندي در مقابل دالر امريکائي به صادرات آنکشور مخصوصاً توليدات شرکت هاي کوچک و متوسط صدمه زده است.

فريده گروپ که مرکز آن در شهر چناي که بزرگترين صادر کنندۀ پاپوش در هند است، توليداتش را بيشتر به ايالات متحده ميفرستد.

شرکتهائي مثل فريده گروپ که تبادلۀ تجارتي آنها به اساس دالر است با يازده فيصد بلند رفتن ارزش روپيه در مقابل دالر در سال جاري، قسمت بيشتر مفاد شانرا از دست ميدهند.

رفيق احمد رئيس شرکت مذکور ميگويد در شرايط فعلي شرکت نميتواند حتي تمام شد اموال صادراتي اش را بدست آورد چون قرار دادهائيکه در سال گذشته با وارد کنندگان امريکائي امضا گرديد، پائين آمدن ارزش دالر را هيچ کسي تخمين ننموده بود.

رئيس فدراسيون صادر کنندگان هند ميگويد بلاتکليفي که در مورد واحدهاي پولي بوجود آمده صادر کنندگان هند را، از امضاي قرار دادهاي جديد واميدارد.

با وجود آنهم تحليلگران صنايع هند ميگويند صادرات بزرگ چون سافت وير کمپيوتر ها و خدمات درين ساحه انکشاف خواهد يافت اما مفاد درين ساحات نيز پائين تر خواهد بود.

XS
SM
MD
LG