لینک های دسترسی

Breaking News

بيست و سومين ماموريت به ستیشن قضائي بين المللي ديروز آغاز يافت


بيست و سومين ماموريت به ستیشن قضائي بين المللي ديروز آغاز يافت. هفت فضانورد ادارۀ کيهاني ايالات متحده درين ماموريت شان يک قسمت بزرگ سفينۀ فضائي را که در ايطاليا ساخته شده به سفينۀ فضائي علاوه خواهند نمود.

قرار است سفينه بتاريخ ششم ماه نوامبر بزمين برگردد. اعضاي تيم هفتگانۀ سفينۀ رفت و برگشت دسکوري سحرگاه روز سه شنبه به آن داخل شدند.

با وجود کمي تأخير دسکوري بساعت يازده و سي و هشت دقيقه بوقت محل به فضا پرتاب گرديد.

ما انجمن اصلي را شروع نموديم. شمارش به شروع سوچ پرتاب، پنج، چهار، سه، دو، يک و دسکوري شروع به صعود نمود در حاليکه قسمت ستيشن فضائي هارموني را با خود دارد روانۀ فضاست و با اين ماموريت راه هاي جديد براي ساينس بين المللي را باز مينمايد.

اين دومين و شايد آخرين ماموريت اين سفينه تحت قوماندۀ يک خانم باشد، زيرا سفينه در سال ۲۰۱۰ باز نشسته خواهد شد.

پميلا ملروي قوماندان سفينه که يک خانم است قبل برين نيز در دو ماموريت فضائي اشتراک ورزيده است.

در حين مواصلت به ستيشن فضائي، خانم ملروي و همراهان او از جانب پگي ويتسون اولين قوماندان زن در ستيشن فضائي بين المللي استقبال خواهد گرديد.

"من فکر ميکنم پم ومن از وقوع اين تصادف که هردو در قضا در حال پرواز هستيم واقع شده، خود را بسيار خوشبخت ميدانيم و به اين پرواز خصوصيت خاصي ميدهد. اين کاربزرگيست."

سفينۀ فضائي دسکوري به ستيشن فضائي قسمتي را که هارموني يا هم آهنگي نام داده شده است باخود حمل مينمايد.

هارموني يک استوانه ای بطول بيشتر از هفت متر است که به علاوگي هاي لابراتواري اروپائي و جاپاني نقطۀ وصل را تأمين مينمايد.

براي نصب هارموني فضانوردان در طول دو هفته که در فضا اند، پنج بار از ستيشن بيرون شده و اين عمليه را تکميل خواهند نمود.

XS
SM
MD
LG