لینک های دسترسی

Breaking News

'طالبان به کابل نزديک ميشوند...قواي ناتو بايد دو برابر گردد.'


يک گروۀ مستقل پاليسي خواستار دو برابر شدن عساکر ناتو در افغانستان شده, هشدار ميدهد که تندروان طالب اکنون کنترول مناطق وسيع را در کشور بدست دارند.

در يک مطالعۀ جديد، گروۀ شوراي سنليس ميگويد که منازعۀ افغانستان بمرحلۀ بحران ميرسد.

گزارش هشدار ميدهد که افغانستان معروض به خطر تجزيه بوده و طالبان عملاً بخش هاي بزرگ جنوب را در اختيار دارد.

اين مطالعه سفارش میکند که ناتو تعداد عساکر خود را از ۴۰ هزار به حد اقل ۸۰ هزار نفر ارتقا بدهد.

گزارش مشعر است که بدون افزايش در تعداد عساکر همراه با تجديد مساعي، در جهت جلب حمايت مردم افغانستان، کشور در معرض به خطر افتادن بدست طالبان ميباشد.

از سال ۲۰۰۱ باينطرف که قواي تحت رهبري ايالات متحده حکومت طالبان را برانداخت، اين مهلک ترين سال بوده است.

تندروان طالب بر عساکر ايالات متحده، ناتو و افغاني حملات ناگهاني و بم گزاري انتحاري را افزايش داده اند.

XS
SM
MD
LG