لینک های دسترسی

پارلمان عراق يک لايحۀ کليدي را که ايالات متحده طرفدار آن است، تصويب کرد.


پارلمان عراق لايحه اي را تصويب نمود که به اعضاي حزب سابق بعث مربوط به صدام حسين اجازه ميدهد بعهده هاي حکومتي تعيين گردند. اين يک شاخص کليدي براي اندازه گيري پيشرفت بسوي مصالحۀ ملي پنداشته ميشود که ايالات متحده طالب آن است.

اين اقدام که امروز تصويب شد از مدتي در پارلمان در بن بست قرار داشت. بموجب اين لايحه قيود بر حقوق اعضاي سابق حزب بعث براي کسب کرسي هاي دولتي کاهش مييابد. آن قيود بعد از تهاجم سال ۲۰۰۳ تحت رهبري ايالات متحده بر عراق، وضع گرديده بود.

شيعيان عراق که در عهد رژيم صدام حسين سرکوب گرديده بودند مخالف اين قانون بودند.

قصر سفيد تائيد کرد که پارلمان قانون را تصويب نمود و آنرا يک قدم نيک خواند.

بعد ازانکه صدام حسين در سال ۲۰۰۳ برانداخته شد، هزاران مامور بعث از عهده هاي دولتي شان برکنار گرديدند. اين برطرفي ها تشنجات فرقوي را بين اکثريت شيعه و سني هائي که زماني در قدرت بودند، عميقتر ساخت.

XS
SM
MD
LG