لینک های دسترسی

مصاحبه با داکتر رنگين دادفر اسپنتا، وزير خارجۀ افغانستان


نشست بين المللی هنماهنگی و نظارت افغانستان اخيراً در توکيو پايتخت جاپان داير گرديده بود.

همکار ما محمد داود در مورد اهداف، موضوعات مورد بحث و تصاميم اين کنفرانس مصاحبه ايرا با داکتر رنگين دادفر اسپنتا، وزير خارجۀ افغانستان انجام داده است.

XS
SM
MD
LG