لینک های دسترسی

روسيه برای اقليت سرب ها در کوسوڤو کمک فرستاد


اولين محمولۀ کمک روسيه براي اقليت هاي سرب در منطقۀ تازه باستقلال رسيدۀ کوسوڤو به بلگردا مواصلت کرد.

اين يک علامت ابراز پشتيباني ماسکو از سربستان در منازعه روي کوسوڤو با غرب ميباشد.

يک وزير حکومت سربستان امروز اين محموله را دريافت کرده آنرا نشانۀ پشتيباني مادي و معنوي يک متحد عنعنوي خواند.

ارسال ۴۰ تن مواد غذائي اولين محموله از چندين محموله ايست که ماسکو تعهد کرده بود.

انتظار ميرود روسيه در حدود ۱۴۰ تن مواد غذائي اضافي، ادويه و وسايل و تجهيزات شفاخانه را بارزش يک مليون و ۷۰۰ هزار دالر به کوسوڤو بفرستد.

اکثريت ۹۰٪ البانيائي نژادان کوسوڤو در ماۀ فبروري استقلال شان را از سربستان اعلام نمودند. بلگراد و ماسکو شديداً مخالف اين اقدام هستند. ايالات متحده و تقريباً ۳۰ کشور ديگر اين اقدام را برسميت شناختند.

امروز در ماسکو، سرگي لفروف، وزير خارجۀ روسيه گفت آن کشور از عضويت کامل کوسوڤو در ملل متحد جلوگيري خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG