لینک های دسترسی

منشی عمومي ملل متحد روانه برما شد


بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد باين اميد بسوي برما حرکت کرد که بتواند حکمروايان نظامي آن کشور را ترغيب نمايد که اجازه دهد سازمان هاي خيريه کارمندان و تدارکات را آزادانه به آن کشور انتقال بدهند.

آقاي بان طي توقف امروزي در بنگکاک گفت کوشش ميکند تضمين نمايد که کمک عاجل و کوشش هاي درازمدت بدرستي انسجام داده شود و ارسال کمک بطور مؤثري انجام يابد.

آقاي بان بروز پنجشنبه به رنگون مواصلت خواهد کرد و قرار است بروز جمعه با جنرال تان شوي، عاليرتبه ترين شخصيت حکومت آن کشور ملاقات کند.

کوشش هاي قبلي آقاي بان جهت قايم نمودن تماس تلفوني ناکام شده بود. سرمنشي ملل متحد از مناطق برباد رفتۀ دهانۀ درياي ايراوادي که اکثر تخمين ۷۸ هزار قرباني توفان بحري درانجا بود، ديدن خواهد کرد.

پنجاه و شش هزار نفر ديگر هنوز مفقودالاثر قلمداد شده اند.

در حدود دو ونيم مليون نفر ازين توفان جان بسلامت برده اند و براي بقاي شان جدو جهد دارند، زيرا بسياري ازانها فاقد آب آشاميدني کافي، بدررفت، پناهگاه، مواد غذائي و تدارکات طبي هستند.

XS
SM
MD
LG