لینک های دسترسی

وزير دفاع ايالات متحده ميگويد پاکستان جهت مقابله با تندروان بوقت بيشتر ضرورت دارد.


رابرات گيتس، وزير دفاع ايالات متحده ميگويد به حکومت جديد پاکستان جهت مقابلۀ مؤثر با تندرواني که در امتداد سرحد آن کشور با پاکستان مشکلات ايجاد ميکنند، بايد وقت بيشتري داد.

گيتس در راۀ سفر به سنگاپور جهت اشتراک در يک کنفرانس امنيتي منطقوي با خبرنگاران صحبت ميکرد.

او گفت وقتي رهبران ملکي جديد پاکستان با وظايف شان آشنائي کامل حاصل کنند خطري را که تندروان متوجه ساخته بخوبي درک خواهند کرد.

حکومت پاکستان در صدد داير نمودن مذاکرات صلح با تندروان مرتبط به طالبان و القاعده بوده است و در ماۀ جاري با تندروان وادي صوات در شمال غرب کشور بتوافق رسيد.

قوماندان قواي ناتو در افغانستان که مدت خدمتش بسر رسيده بروز پنجشنبه گفت عدم اعمال فشار حکومت پاکستان بر تندروان در امتداد سرحد افغانستان، بحملات بيشتر در شرق افغانستان منجر گرديده است.

دن مکنيل، جنرال امريکائي گفت چنين بنظر ميرسد که رهبران پاکستاني هنوز کوشش ميکنند در قبال تغيرات در داخل حکومت راۀ شان را بيابند. او همچنان گفت فکر ميکند که قواي نظامي عمليات خود را در آيندۀ نزديک از سر خواهد گرفت.

قرار است جنرال مک نيل بتاريخ سوم جون قومانداني قواي ناتو را در افغانستان به ديويد مکيرنن، جنرال امريکائي تسليم نمايد.

XS
SM
MD
LG