لینک های دسترسی

پشتيبانان صدر عليۀ توافق مجوزۀ امنيتي ايالات متحده و عراق احتجاج کردند.


هزاران تن از پشتيبانان مقتدي الصدر، ملاي شيعۀ عراق در جاده هاي بغداد عليۀ موافقۀ مجوزۀ امنيتي دراز مدت بين ايالات متحده و عراق احتجاج کرده اند.

احتجاج کنندگان امروز در شهر صدر و ساير شهرها در سراسر عراق دست بمظاهرات خياباني زدند.

صدر بروز سه شنبه خواستار مظاهرات بعنوان احتجاج عليۀ توافق احتمالي اي شد که ممکن است بتمديد مدت خدمت عساکر امريکائي در عراق گردد. او گفت پشتيبانانش بايد بعد از اداي نماز جمعه تاوقتي بمظاهرات ادامه بدهند که حکومت عراق مذاکرات با ايالات متحده را فسخ کند.

اين توافق جانشين صلاحيت فعلي اي ميشود که ملل متحد براي عساکر عراق داده بود و قرار است در ختم سال جاري ميعاد آن بسر برسد.

در ساير مناطق، نوري المالکي، صدراعظم عراق امروز در ستاکهوم به خبرنگاران گفت حکومتش پلاني را جهت تشويق ده ها هزار پناهنده براي بازگشت بوطن روي دست گرفته است.

XS
SM
MD
LG