لینک های دسترسی

بش از کانگرس بخاطر همکاري در مراقبت داخلي و تمويل جنگ ستايش کرد.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده از کانگرس بخاطر همکاري دو حزب در قسمت تصويب لوايح مراقبت داخلي و تمويل جنگ، ستايش کرد.

ساعت ها بعد ازين بيانات امروزي آقاي بش در قصر سفيد، مجلس نمايندگان لايحۀ مراقبت داخلي را بتصويب رسانيد. آقاي بش در بيانيۀ امروزي خود از مجلس سنا تقاضا کرد که بزودي آنرا تحت غور قرار دهد.

رهبران مجلس نمايندگان و سنا بروز پنجشنبه روي يک لايحۀ مصالحتي توافق کردند.

اين لايحه که بحکومت صلاحيت ميدهد تا بمخابرات دهشت افگنان مظنون بدون استيذان محکمه گوش بدهد، همچنان شرکت هاي مخابرات را شايد بمقابل اقامۀ دعوي بخاطر همکاري در مراقبت بدون استيذان محافظت کند.

اگر شرکت ها نشان بدهند که از قصر سفيد تصديقنامۀ کتبي دريافت کرده بودند که خواستار همکاري شان بود و مشروعيت استراق سمع را تضمين نموده، قضات محاکم فدرال ميتوانند دعوي را رد کنند.

XS
SM
MD
LG