لینک های دسترسی

کمک های بانک جهانی به افغانستان از  اپریل 2002 تا کنون


از ماه آپریل 2002 تا اکنون بانک جهانی بیشتر از يک ملیاردو690 ملیون دالر برای 41 پروژه بازسازی عاجل و انکشافی و سه عملیات حمایتی بودجوی درافغانستان تعهد کرده است.

این حمایت ها متشکل از یک ملیاردو 250 ملیون دالر کمک بلا عوض و 436 ملیون و 400 هزاردالر قرضه بدون مفاد می باشد. درحال حاضراین بانک 29 پروژه فعال در افغانستان با تعهدات اساسی بیشتر از یک ملیارد و 120 ملیون دالر دارد.

سه عملیات کمکي بودجوی وکارهای عامه اضطراری، بازسازی زیربنایی، پروژه های احیای معارف ومرحله اول پروژه های اداره عامه و انکشاف روستایی تاکنون تکمیل شده است.

صندوق اعتباری بازسازی افغانستان موسوم به ARTF از سوی 28 کشور کمک کننده ایجاد شده که تحت نظارت بانک جهانی و اداره مشترک با بانک توسعه آسیا، بانک انکشاف اسلامی، دفتر نمایندگی ملل متحده درافغانستان یوناما و برنامه انکشافی ملل متحدUNDP می باشد.

این مکانیزم عمده برای تامین کمک مالي انسجام يافته براي سرمایه گزاری ها و بودجه متناوب افغانستان مطابق به اولیت های بودجوي موافقت شده حکومت می باشد.

چنانچه به تاریخ 20 ماه جون سال جاری کشورهای کمک کننده 3 ملیارد دالر به صندوق اعتباری بازسازی افغانستان وعده سپردند که 2 ملیاردو 500 ملیون آن تاکنون دریافت شده است.

بیشتر از 2 ملیارد به حکومت افغانستان برای کمک به هزینه های متناوب مثل معاشات کارگران خدمات مدنی پرداخت شده است و 815 ملیون دالر درپروژه های سرمایه گزاری موجود گردیده است.

XS
SM
MD
LG