لینک های دسترسی

هزاران نفر در کشمير هند در سوگواري رهبر جدائي طلب اشتراک کردند


ده ها هزار مسلمان در سوگواري مرگ يک رهبر جدائي طلب کشمير دست بمظاهرات خياباني زدند

احتجاج کنندگان از شهر عمدۀ سري نگر به شهرک پامپور، زادگاۀ شيخ عبدالعزيز، که همراه با ۲۱ نفر ديگر در جريان مظاهرات خشونت بار هفتۀ گذشته کشته شده بود، مسافرت کردند.

عبدالعزيز رهبر يک اتحاد جدائي طلبان موسوم به کنفرانس حريت همۀ احزاب بود.

در جريان راه پيمائي امروزي که احتجاج کنندگان بيرق سياۀ احتجاج و بيرق سبز اسلامي را برافراشته بودند، پوليس از احتجاج کنندگان فاصله گرفته بود. احتجاج کنندگان شعار داده و خواستار استقلال از هند ميشدند.

در تصادمات هفتۀ جاري بين جدائي طلبان مسلمان و قواي امنيتي هند حد اقل ۵۰۰ نفر مجروح شده اند.

علت اين ناآرامي يک فيصلۀ ماۀ جون حکومت هند بود مبني بر اعطاي يک قطعه زمين براي يک زيارت هندوها، مسلمانان احتجاجات بزرگي را براه انداخته حکومت را مجبور ساختند تا موضوع انتقال زمين را فسخ کند. اين اقدام، حکومت هندوها را بخشم آورد که با راه بندان در هفتۀ جاري احتجاجات تازه اي را براه انداختند.

XS
SM
MD
LG