لینک های دسترسی

گزارش یک مجله آلمانی درمورد اعمار یک خط راه آهن در مزار شریف


یک مجله آلمانی گزارش میدهد که قوای نظامی اعمار یک راه آهن را برای انتقال تدارکات تحت غور قرار داده است.

مجله دیر اشپیگل میگوید آلمان می خواهد که یک راه آهن 67 کیلومتری را بین مزار شریف و بندرحیرتان اعمار نماید.

آلمان یک پایگاه نظامی درمزار شریف و ی پایگاه نظامی دیگر درشهر ترمز ازبکستان درمقابل شهر حیرتان درسوی دیگر سرحد دارد. شهرهای حیرتان وترمزتوسط یک راه آهن وصل شده است.

ملجه دیراشپیگل میگوید این راه آهن کار انتقال تدارکات را بین دو پایگاه ممکن می سازد.

دیراشپیگل میگوید مصرف اعمار این راه آهن معلوم نیست ولی قوای نظامی امیدوار است اداره انکشاف بین المللی آلمان وسایر سازمان های کمک دهنده درزمینه مساعدت کنند.

XS
SM
MD
LG