لینک های دسترسی

قروض کوتاه مدت - حل مشکل کشت خشخاش؟


در گزارش از قول آمر اداره مبارزه با مواد مخدر در قندهار گفته شده است که اگر کانادا و متحدين ناتوي آن در مورد از بين بردن قاچاق مواد مخدر در آن ولايت جدي هستند، پس آنها بايد قبل از آغاز فصل کشت، قروض کوتاه مدتی براي زارعين فراهم کنند تا آنها قادر شوند در سال جاري محصولات علي البدل، مانند گندم، زرع کنند.

از قول گل محمد شکران، آمر اداره کنترول مواد مخدر قندهار، گفته شده است که اگر مردم به کشت گندم تشويق شوند، آنها خشخاش توليد خواهند کرد، که در آنصورت تعداد معتادين و ميزان جنايات و ساير مشکلات اجتماعي افزايش خواهد يافت.

شکران هشدار ميدهد که اگر کانادا و شرکاي آن در فراهم کردن اين قروض کوتاه مدت موفق نشوند، در آنصورت قاچاق بران مواد مخدر و شورشياني که انها حمايت ميکنند، با آسودگي خاطر به اعمال جنايت کارانه شان ادامه خواهند داد.

در گزارش سرويس خبري کانادا خاطر نشان شده است که قبلا در اين هفته، موسسه ملل متحد گزارش سروي سالانه خود را در باره توليد ترياک در افغانستان نشر کرد.

به اساس اين گزارش توليد ترياک با مقايسه سال گذشته،۱۹ فيصد کاهش يافته و از جمله ۳۴ ولايت،هجده آن اکنون فارغ از ترياک است که قسما نتيجه رهبري قويتر محلي و وضع جوئي خراب است. اما بعضي ارقام ناراحت کننده ديگر، مخصوصا از قندهار و شش ولايت ديگر در جنوب ، يعني هلمند، اورزگان، فراه، نيمروز، دايکندي و زابل بر موفقيتها در اين ولايات سايه افگنده است.

در گزارش علاوه شده که ملل متحد ميگويد اين ولايات مئسول ۹۸ فيصد ترياکي است که در افغانستان توليد ميشودو ولايت هلمند به تنهائي دو ثلث انرا عرضه ميکند.

در گزارش خاطر نشان شده است که اداره انکشاف بين المللي کانادا، قبلا يکي از بزرگترين کمک دهندگان براي اداره سرمايه گذاري پروژه هاي کوچک مالي در افغانستان است، که قرضه هاي کوچک، براي افغان هاي سر تا سر کشور فراهم ميکند که غالبا کمتر از يکهزار دالر است. اين قروض به مقصد تاسيسات موسسات تجارتي کوچک و جديد، خريداري زمين و حمايت از افراد نادار به مصرف ميرسد.

در گزارش سرويس خبري کانادا خاطر نشان شده که کانادا از طريق فراهم کردن سهولت ها براي زارعين که محصولات زراعتي علي البدل زرع و براي انها بازار پيداکنند، مساعي خود را بر مبارزه عليه قاچاق ترياک در افغانستان متمرکز ساخته است.

علاوه بر احداث سرک ها و اغاز پروژه هاي عمده ابياري مانند ترميم بند داله، انها همچنان در بازار يابي محصولات افغانستان به کشور هاي همجوار مانند امارات متحده عربي،عربستان سعودي،پاکستان و هند سعي ميورزند.

ضمنا در يک صفحه انترنتي روز نامه دان پاکستان امده که امير البحر مايک مه لن،رئيس ارکانحرب ايا لات متحده ،بعد از يک جلسه محرمانه جنرال هاي نظامي امريکا و پاکستان روز پنجشنبه در يک جلسه خبري در وزارت دفاع گفت که روابط به سطح نظامي بين دو کشور هروز انکشاف مي يابد.

به اساس گزارش، مامورين امريکا گفته اند که اين جلسه بر نگراني زيادي تاکيد ميورزد که امريکا و پاکستان از ناحيه تشديد فعاليت هاي طالبان و القاعده احساس ميکنند.

در گزارش امده که محرميت فوق العاده مذاکرات در خلال يک سلسله انکشافات نگران کننده بوجود آمده و ان ادامه اشفتگي سياسي در پاکستان، حملات فزاينده و مرگبار عليه اهداف افغان ها و غربي ها در افغانستان است.

و يک جنرال نظام بلند رتبه امريکا شکايت نمود که پاکستان براي متوقف ساختن فعاليت هاي تندروان از انجام حملات در داخل افغانستان اقدام کافي اتخاذ نمي کند.

XS
SM
MD
LG