لینک های دسترسی

غور مجدد پالیسی های امریکا در رابطه با افغانستان


حکومت رئيس جمهور بُش بر پاليسي خود در مورد افغانستان تجديد نظر ميکند.

به گفته نيو يارک تایمز معاونين ارشد نظامي و ملکي جورج بش، چهار بررسی عمده را در مورد ستراتيژي ايالات متحده در رابطه با افغانستان تحت غور دارند که اختلاف نظر در مورد سطح عساکر امريکائي در افغانستان، چگونگي مصرف مليارد ها دالر و نحوۀ مقابله با وخامت وضع امنيتي در پاکستان در همسايگي افغانستان را تبارز ميدهد.

نيو يارک تايمز مي نويسدعمده ترين بررسي در اوايل اين هفته از طرف قصر سفيد با شموليت يک تعداد مامورين عالي براه انداخته شد و به اين مامورين هدايت داده شده تا سفارشات مفصلي طي دو هفته در مورد موضوعات وسيعي چون امنيت، مقابله با دهشت افگني، امور سياسي و مسايل مربوط به انکشاف، به مشاورين ارشد رئيس جمهور ارائه دارند.

بقول نيو يارک تايمز بعضي ازين موضوعات تحت مطالعه قرار داشته است، بشمول پيشنهاد افزايش تعداد عساکر امريکائي در افغانستان که مباحثاتي را بر انگيخت.

هفتۀ گذشته جنرال ديويد مک کرنان قوماندان قواي ايالات متحده در افغانستان پانزده هزار عسکر اضافي را علاوه بر تقريباً هشت هزار عسکري که رئيس جمهور امر تعبيۀ آنها را در اوايل سال آينده به افغانستان داده است، تقاضا کرد.

اين بررسي ها همچنان اين مسايل را تحت بررسي قرار ميدهد که چگونه در حدود شش مليارد دالري که سالانه ايالات متحده به افغانستان کمک ميکند به مصرف ميرسد، همچنان چگونه ميتوان مؤثريت تيم هاي کوچکتر متحدين ملکي و عسکري را در سرتاسر افغانستان بهبود بخشيد تا رشد اقتصادي را افزايش بدهند و چگونه ميتوان يک توازن درست را بين عمليات نظامي عليه جنگجويان القاعده در پاکستان و بهبود کمک هاي انکشافي به آن کشور ايجاد کرد.

نيو يارک تايمز مينويسد در حالکيه حکومت رئيس جمهور بُش وارد آخرين ماه هاي دورۀ کارش ميشود اکثر مامورين عالي رتبۀ امور امنيت ملي و قوماندانهاي نظامي ميگويند ضرورت عاجلي براي قرار دادن ماموريت افغانستان به يک مسير درست وجود دارد. يکي از دلايل آن تجديد نظر بر معيار لازمۀ ستراتيژي نظامي در آوان جنگ است.

گوردان جاندرو سخنگوي قصر سفيد ميگويد « ما هر گونه عيار سازي لازمه را مورد غور قرار خواهيم داد تا زمنيۀ مناسبي را براي پيروزي طويل المدت فراهم سازيم »

نيو يارک تايمز مي نويسد جيف موريل سخنگوي وزارت دفاع ايالات متحده تاکيد نمود که تحليلي که در مورد افغانستان جريان دارد مثل بر رسي سال 2006 پاليسي ايالات متحده در عراق کلي نيست که منجر به افزايش وسيع قوا درانجا گرديد.

XS
SM
MD
LG