لینک های دسترسی

'رفتار سوء و معلومات نادرست' امامان مسلمان در استرالیا


به اساس یک گزارش تازه، بعضی از رهبران دینی مسلمان در ایالت فیکتوریای آسترالیا انجام قرابت جنسی اجباری بعد از ازدواج، خشونت های فامیلی و ازدواج بیشتر از یک زن را تائید مینمایند.

اتهاماتی هم وجود دارد که امامان تقلب در مسایل چون اخذ کمکهای حکومتی، ازدواج دختران خورد سال و استفادۀ سوء از زنان را نیز تائید و قبول دارند.

به گفته کسانیکه این گزارش را تهیه نموده اند، اینگونه مشکلات، بازتاب دهندۀ آنست که زنانی آسیب پذیر، نمیتوانند از رهبران دینی و روحانیون شان مصلحت لازمه را بدست آورند. و آنها به این باور اند که عدم موجودیت تربیه و فقدان معلومات در مورد قوانین استرالیا، عامل عمدۀ این مسائل به شمار میرود.

بعضی کارمندان جوامع دیگر میگویند این مسائل بازتاب دهندۀ کامل جامعۀ اسلامی در آسترالیا نیست، و این گذارش صرف حالات حاد را مورد غور قرار داده است.

شیرین حسن، کارمند انجمن اسلامی ڤکتوریا، میگوید بعضی از معلمین دینی ضرورت دارند که در سلوک و رفتار شان تغیر بیاورند.

شیرین: ”هستند امامانی که وضع را بدرستی حل کرده نتوانسته اند و آنها برای حل اینگونه وضعیت، دانش و آمادگی کافی ندارند. بناءً ما در صدد یافتن ستراتیژی هائ استیم که بتواند قابلیت امامان را بهتر سازد و آنها را تعلیم دوباره دهد.”

اکثر امامان در آسترالیا در بیرون آنکشور تولد یافته اند و بسیاری شان با لسان و فرهنگ آسترالیا آشنایی ندارند.

شیخ فهمی، ناجی الامام مفتی آسترالیا، محتویات این گزارش را رد نموده تأکید میورزد هیچ یک از امامان رسمی تعدد زوجات را تائید ننموده و حق زن در رابطه با ازدواج و طلاق را نادیده نمیگیرد.

رهبر مسلمانان آسترالیا همچنان گفته است رهبران واقعی دینی، هیچکدام خشونت های داخلی عمدا نادیده نمیگیرند.

در آسترالیا تقریباً ۳۵۰ هزار مسلمان زندگی میکند. بیشتر آنها از کشورهای مختلف منجمله عراق، افغانستان، سومالیه، بوسنیا و شرق میانه به آن کشور مهاجرت نموده اند.

XS
SM
MD
LG