لینک های دسترسی

در جهان امروز - بلند بودن نرخ مواد خوراکه، خُشکسالی، قحطی و جنگ و خشونت


قیم روبه افزایش مواد خوراکی با خُشکسالی و منازعات یکجا گردیده و در بعضی قسمتهای جهان، سبب قحطی و گرسنگی شدید و سوء تغذی شده است.

پروگرام غذائئ جهان تخمین میکند که در شاخ افریقا، حدود ۱۷ ملیون نفر به کمکهای غذائی احتیاج دارند و میلیون ها تن دیگر، از سوء تغذئ مُزمن رنج می برند.

متخصصین امور غذائی اشاره میکنند که تداوم مرگ و میر از لحاظ خشکسالی و یا گرسنگی، کمتر شده است. در اتیوپیا و منطقۀ دارفور سودان، دو منطقۀ بزرگ قحطی زده طئ دهۀ ۹۸۰ ، در جهان بود.

این دو کشور در بین ملل واقع در شاخ افریقا، دارای کتله های بزرگ از مردمی اند که به سوء تغذئ حاد و مزمن دچار اند.

دان ماکسڤیل، محقق در امور غذائی در پوهنتون مید فورد ایالت مساچوستس اندیشه دارد که بخشهای از کشور صومالیا بخاطر دزدی مواد ارتزاقی از طریق بحر و عدم امنیت، با قحطی مواجه خواهد شد.

متخصصین میگویند، وقوع چنین اوضاع وحشتناک در کشورهای چون سودان، صومالیه و زمبابوی، بخاطر عدم همکارئ حکومات و یا بروز منازعات، مانع کار موسسات امدادی میگردد.

مشئ های نادرُست حکومات نیز در کمبود غذائی و قحطی در این کشور ها سهیم اند.امروز در زمبابوی، بخاطر خُشکسالی و مشئ های اصلاحات اراضی که فارم های زراعتئ سفید پوستان را به زارعین سیاه پوست، دوباره تقسیم میکند، محصولات زراعتی، کاهش اختیار کرده است.

در حالیکه محصولات کاهش یافته و گرسنگی بیشتر گردیده است، زارعین مواشئ شانرا بخاطر خرید غذا، بفروش میرسانند.

اعضای خانواده ها عموماً، بخاطر یافتن کار، به مناطق همجوار، مهاجرت میکنند. جنگ داخلی و عدم مصئونیت در کشور های چون سودان، صومالیه و بخشهای از جمهوریت دیموکراتیک کانگو، و هم مانع شدن خانواده ها را از جستجو برای امرار معاش، می تواند در گرسنگئ شدید و یا قحطی، موثر باشد.

متخصصین امور غذائی میگویند، دلیل مرگ و میر دسته جمعئ ده ها هزار طفل سودانی در قحطئ ۳۵ سال پیش، تراکُم آلودگی و کثافات در کمپها بود.

ستیڤ ویگینز، تحقیق کنندۀ ساحات حمایت از وسایل معیشت، و پروگرام های رُشد زراعت در انستیتوت ماورای بیحار لندن، میگوید، مردم خانه هایشانرا بخاطر کار در شهر های کوچک دارفور، ترک میگویند، اما وقتی که بدانجا میرسند، خود را در بین جمعیتی از مردمی می یابند که در داخل کمپها زندگی می کنند - کمپ هایکه با کمبود آب و عدم بدرفت فاضل آب، مواجه است.

اطفال به امراضی مانند ملاریا و اسهال مصاب بوده که میزان بلند مرگ و میر را در بین اطفال به به همراه دارد.

بعضی از رسانه ها می پُرسند که بلند رفتن قیم مواد غذائی همراه با بحران مالی در بانکهای جهان، شاید بر ذخایر نگهدارئ مواد غذائی در افریقا اثر منفی گذارده و در بخشهای که خُشکسالی موجود است، خطر قحطی را بمیان آورده است.

اما ویگینز به این نظر نیست و میگوید، افریقائیان به نوسانات قیم مواد غذائی عادت دارند، آنچه برایشان مهم است، وضع زراعت و برداشت محصولات محلی و ساحوی است - نه اینکه در بازار جهانی چه می گذرد.

روی این منظور، او بلند رفتن قیم را سبب ایجاد گرسنگی نمی بیند.

سازمانهای امداد امروز میگویند که با وصف بحران مالئ جهانی و مشکلات ناشی از آن، روی کنترول گرسنگی در شاخ افریقا کار میکنند

کارگران امداد میگویند، آنها طئ سالجاری در کاهش ارسال کمک به بسیاری از سازمانهای امدادی سبب شده اند، و این شاید بدان معنی باشد که در کشور های روبه انکشاف، مردم پول کمتری به خانه هایشان ارسال بدارند.

XS
SM
MD
LG