لینک های دسترسی

وقایع عمده که تاثیر عمیقی در رشد ایالات متحده داشته اند


وقایع عمده در تاریخ امریکا که تاثیر عمیقی در رشد و بقای ایالات متحده داشته اند.

در اول ماه جنوری سال ۱۹۶۲، یک قانون حکومت فدرال مرعی الاجرا گردید که تأثیر عمیقی در رشد قسمتهای غربی ایالات متحده داشت.

قانون هوم ستید یا توزیع زمینهای لا مالک به هر آن کسی که میخواست در قسمتهای غربی متوطن شده و درزمین حاصله به کشت و زراعت مشغول میشد، ۶۵ ایکر که معادل تقریباً ۱۳۰ جریب زمین میشود، بطور رایگان داده میشد.

به اساس این قانون اشخاصیکه در زمینهای مذکور متوطن شده و برای مدت پنج سال در آن به دهقانی مصروف می شدند، سند مالکیت زمین را بطور رایگان بدست میآوردند. و یا بعد از زندگی و دهقانی در عین زمین بعد از شش ماه میتوانستند آن زمین را به ۲۴۰ دالر خریداری نمایند.

به عقیدۀ مؤرخین، این قانون و قوانین بعدی که برای اصلاح آن ضمیمه گردید با باز نمودن امکانات در غرب و تشویق مالکیت زمین ایالات متحده را تقویه بخشید.

در عین زمان این قانون بسیاری کسانی را که با آزمونهای محیطی که عمدتاً این مناطق بی آب و صحرائی در قبال داشت آمادگی کامل نداشتند به خود جلب کرد که در نتیجه تمام پس اندازهای خود و فامیل های شانرا از دست داده و بعضی دیگران مشکلات شدید جسمانی را متقبل شده و بعضی از آنها حتی از گرسنگی هلاک گردیدند.

واقعۀ دیگر در تاریخ امریکا، آزادی برده ها در سال ۱۸۶۳ بود.

ابراهام لینکن، رئیس جمهور وقت، در اول ماه جنوری سال ۱۸۶۳ آزادی برده ها در ایالات متحده را اعلان کرد که به عقیدۀ بسیاری از مؤرخین یکی از سند های بسیار مؤثر در تاریخ این کشور بوده است.

اعلان آزادی برده ها برای غلامانی بود که در ایالاتی که به نام کانفدراسیون یاد میگردید، بمقابل حکومت مرکزی قد علم کرده بودند. شاید یکی از مهم ترین تأثیر اعلان آزادی برده ها وسعت هدف جنگ داخلی امریکا بوده باشد.

سند مذکور این مسئله را واضح ساخت که جنگ داخلی محض برای استقرار دوبارۀ اتحاد و جذب دوبارۀ برده فروشان جنوب نبوده، بلکه از بین بردن تأسیسات و معاملات مربوط به بردگی بود.

به اساس یک تعبیر دیگر، اعلان آزادی برده ها برای اردوی اتحاد معنی آنرا داد که این اردو وقتی جنوب را تسخیر نموده و قدرت اردوی کانفدراسیون را از بین برد، بحیث اردوی آزادی بخش شناخته شود.

علی الرغم آن بعضی اشخاص در جنوب هنوز هم این برخوردها را جنگ تجاوزکارانۀ شمال می خواندند.

در اول جنوری سال ۱۷۸۹ میخانیک سامویل سلیتر پدر صنعت بافندگی ایالات متحده بطور قاچاقی از برتانیه بیرون شده و بجانب ایالات متحده براه افتاد.

این روز در تاریخ بافندگی روز پر اهمیتیست. ازینکه برتانیه میخواست دیزان فابریکات بافندگی ماشینی وقت را بطور سری نگهدارد بیرون شدن میخانیک هائی را که درینگونه فابریکات کار نموده بودند دران زمان غیر قانونی اعلان نموده بود.

در یکی از مثالهای وقایع جاسوسی صنعتی که در تاریخ ثبت گردیده او بعد از آمدنش به ایالات متحده از آنچه در خاطره اش داشت استفاده نموده فابریکۀ مغلقی را که در آن کار مینمود تعمیر دوباره کرد.

سلیتر بعد از یازده ماه توانست اولین ماشین تار سازی و بافت را در شهر پاتیکت در ایالت رود آیلند اعمار نماید. بناءً مردی که قوانین برتانیه را زیر پا نموده و به ایالات متحده فرار کرد اولین کسی بود که فابریکات بافندگی مودرن ایالات متحده را اساسگذاری نمود.


XS
SM
MD
LG