لینک های دسترسی

بحران وخیم اقتصادی در امریکا - آزمون و چالش بزرگ برای اوباما


اشکال مالی و اقتصادی پیش آمده در ایالات متحده که اثر فوری آن بیکاری میلیون ها نفر و بی عاید شدن کارگران و کارداران امریکائی در عرصه های مختلف صنعت و تجارت و اجتماع این کشور گردید، باعث تشویش فزاینده مردم این کشور شده است.

فکر میشود تا پایان سال بعد، فیصدی بیکاران ایالات متحده به ۱۰٪ بلند برود. در ظرفیت کامل اقتصاد این کشور، در مجموع، یک تریلیون دالر تنقیص و کاهش وارد خواهد شد - یعنی در هر یک از خانواده های چهار نفری در ایالات متحده، ۱۲٫۰۰۰ دالر کاهش دست خواهد داد.

در چنین حالت، این سوال نزد همه مطرح است که رئیس جمهور منتخب براک اوباما و تیم کاری او در زمینه چه نوع اقدام خواهد کرد و چه نوع مشی های کوتاه و دراز مدت را طرح و تطبیق خواهد کرد.

Lawrence Summers که در دوران ریاست جمهوری بل کلنتن وزیر خزاین این کشور بود، و اینک براک اوباما او را یه حیث رئیس شورای اقتصاد ملی قصر سفید تعین نموده است، میگوید:

"هر چند شرایط در امریکا در حال حاضر دشوار است، اما اداره جدید اوباما پالیسی اقتصادی نیرومندی و بزرگی را به پیش خواهد برد. سرمایه گذاری ها در یکتعداد وسیع ساحات، بشمول انرجی یا مواد سوخت، معارف، شالوده های اقتصاد و بهداشت و رسیدگی به وسایط صحت عامه امکان منفعت گیری و درآمد های فوق العاده زیاد اجتماعی را فراهم میسازد - و این به امریکا اجازه میدهد به بعضی از چالش های ملی دیرینه خود رسیدگی کند و اقتصاد کشور را بر قاعده و شالوده مستحکم، برای سالیان ظولانی قرار بدهد."

او میگوید در شرایط حاد جاری، هرگونه ستراتیژی متین و عمیق اقتصادی باید همزمان متوجه تخلیق کار و مشاغل مورد نیاز امریکائییان و اجرای کار های باشد که اقتصاد این کشور بدان نیاز دارد.

به عباره دیگر، هر نوع پلان دیگر که متوجه صرف یکی از این اهداف باشد، بطور خطر ناک ناقص خواهد بود.

Lawrence Summers رئیس شورای اقتصاد ملی قصر سفید در ریاست جمهوری براک اوباما میگوید: "هر گونه کوتائی در ایجاد کار و مشاغل کافی برای امریکائییان در کوتاه مدت، امکان بهبودی اقتصاد را به خطر می افنگد، و کوتائی در سرمایه گذاری های لازمه دراز مدت، بنیاد و قاعده بهبودی اقتصاد، و در نهایت آسایش و موفقیت نسل آینده کشور را بخطر می اندازد."

Summers میگوید رئیس جمهور منتخب متوجه خطر و امکانات موجود در اوضاع کنونی است و اهمیت سرمایه گذاری و عکس العمل بمقابل وضع در حال تغییر را میداند. به همین علت است که تیم اقتصادی او یک پیشنهاد وسیعی بنام « پلان بهبودی و سرمایه گذاری مجدد امریکا » را طرح ریزی میکند، تا هرچه زودتر طرح ایجاد مشاغل و عواید حاصله از آن را برای بهبودی مجدد اقتصاد حمایه و تقویه کند.

رئیس جمهور منتخب اوباما بر پیشنهاد اولش برای ایجاد کار تجدید نظر نموده و اینک تصمیم گرفته است در قدم اول برای سه میلیون بیکار کار ایجاد شود.

چیز جالب در ایجاد این مشاغل سه میلونی این است که ۸۰٪ این مشاغل در سکتور خصوصی ایجاد خواهد شد، بشمول سکتور های در حال ظهور، مانند تکنالوژی محیطی.

از طرف دیگر، طرح اوباما برای ایجاد کار، بوجود آوردن کار های عامه جدید نبوده، بلکه سرمایه گذاری های خواهد بود که برای مردم امریکا کارده و مفید تمام گردد.

در این مورد نباید گذاشته شود تا مانند پیش، مفاد وعلایق گروه های خاص بر آورده شود. نباید گذاشته شود تا پول های از وجوه عمومی که منبعد برای ایجاد کار و بهبودی مجدد اقتصاد این کشور در نظر است، به مصرف برسد.

و نباید گذاشته شود تا میزان و معیار های کیفی پروژه ها بمانند گذشته باقی بماند، بلکه به گفته رئیس جمهور منتخب براک اوباما، منبعد معیار ها و شاخص های بلند از گذشته باید ملاک سنجش و ارزیابی پروژه ها قرار گیرد و در نهایت مفاد و علایق دراز مدت کشور در مجموع در نظر گرفته شود.

XS
SM
MD
LG