لینک های دسترسی

تندروان مظنون پلی را در گذرگاه خیبر انفجار دادند


مقامات پاکستان میگویند، تندروان مظنون یک پل را در شمالغرب آنکشور توسط بم منفجر ساخته و راه کلیدی انتقال اکمالات را برای قوای ناتو در کشور همسایۀ افغانستان، قطع کرده اند.

این پل آهنی سی متری، در خیبر پاکستان، در اوایل روز سه شنبه از بین برده شده و ترافیک متوقف گردید.

مقامات میگویند در صدد ترمیم این پل هستند، و امید وارند که آنرا تا اواسط روز چهارشنبه دو باره باز نمایند.

یگانه راه زمینی دیگر انتقال اکمالات برای عساکر خارجی در افغانستان، راهیست از طریق جنوبغرب پاکستان.

مقامات پاکستانی میگویند، در ارتباط به اختطاف یک مامور امور پناهندگان ملل متحد، آنها حدود بیش از ده تن را تحت تحقیق قرار داده اند.

مقامات پاکستان میگویند واضح نیست که چه کسی جان سولیکی را که یک امریکایی است، بروز دوشنبه در شهر کویتۀ پاکستان اختطاف کرده است.

هیچ گروهی مسئولیت حمله بر سیلوکی را مدعی نشده و در این حمله رانندۀ آقای سیلوکی کشته شده است.

مقامات، در جلوگیری از انتقال احتمالی این شخص بداخل افغانستان، تدابیر امنیتی شدیدی را در امتداد سرحد با افغانستان، اتخاذ کرده اند.

از وقت آغاز شورش ها در سال ۲۰۰۴در جنوبغرب پاکستان، صد ها تن طی خشونتها کشته شده است.

شورشیان در منطقه، تقاضای خود مختاری سیاسی و در منافع منابع طبیعی منطقه تقاضای سهم بیشتری ار دارند.

از جانب دیگر، قوای نظامی پاکستان خبر داده است که عساکر آن حد اقل ۳۵ تندروان در درۀ شمالغرب سوات کشته اند.

مقامات پاکستان با نشر بیانیۀ امروز گفتند، قوای نظامی تندروان را در جریان حملۀ شب هنگام در منطقۀ خوازهخیله که بخشی از درۀ سوات است، مورد حمله قرار دادند.

تندروان در سوات برای نافذ ساختن قانون اسلامی در آن منطقه که زمانی محل مورد سیاحتی بود، میجنگند.

یک رهبر طالبان به خانواده های محل گفته است که اگر دختران، هنگام باز شدن مجدد مکاتب در ماه آینده بخواهند به مکاتب شان بروند، کشته خواهند شد.

XS
SM
MD
LG