لینک های دسترسی

به تصرف در آوردن دوبارۀ شهر دگر توسط پاکستان


اردویپاکستان میگویددر حملات هلی کوپتر هابیش از پنجاه جنگجوی طالبدر یک ناحیۀ کلیدینزدیک اسلام آبادکشته شده انددر حالیکهتندروانده ها عضو قوای امنیتی را گروگان گرفته اند.

جنرال اطهر عباس سخنگوی نظامی پاکستانمیگوید عساکرادارۀ شهر عمدۀ دگرو چندین مرکز پولیس رایکروز بعد از آنکهاردویپاکستانعملیات علیهتقریباً پنجصدجنگجوی طالب را در ناحیۀ بونیربراه انداخت بدست آورده است.

جنرال عباسمیگویدحد اقل یک عسکرکشته شدهو سه عسکر دیگردرین جنگ ها زخمیگردیده اند. ده ها عسکر دیگرگروگان گرتفه شده اند.جنرال عباسگفت هفتاد پولیس و شبه نظامی از مراکز پولیسبونیربروز سه شنبه توسط طالبان اختطافگردیده اند. وی میگویدهجدهنفرشان آزاد ساخته شده اند.

در یک انکشافجداگانه مامورین امنیتیپاکستان میگویندطیاره های بدون پیلوت که گمان میرود امریکائیباشدراکتی را شلیک کرده و حد اقلپتج نفر رادرمنطقۀ قبایلی وزیرستان جنوبیهم سرحد با افغانستان بقتل رسانید.

XS
SM
MD
LG