لینک های دسترسی

انتحار رئیس جمهور سابق کوریای جنوبی


یک مشاور ارشد نومو هیون، رئیس جمهور سابق کوریای جنوبی میگوید چنین بنظر میرسد که او انتحار کرده باشد.

مون جای این به خبرنگاران گفت که آقای نو صبح روز شنبه، قبل ازانکه در یک کوه در نزدیک شهرک گیم های برای قدم زدن میرفت، یک یادداشت خودکشی بجا گذاشته بود. او دران کوه از یک صخره خود را به پائین پرتاب کرده بود.

گزارش ها حاکیست که آقای نو دران یادداشت خواستار شده بود تا جسدش سوزانیده شود. او همچنان زندگی را دشوار خوانده بود و بخاطر مشکلاتی که برای یک تعداد مردم ایجاد نموده پوزش طلبیده است.

پولیس میگوید آقای نو درین واقعه جراحات شدید را در ناحیۀ سرش متحمل گردیده بود ودر راۀ انتقال از یک شفاخانۀ کوچک دران نزدیکی ها بیک شفاخانۀ بزرگتر هلاک شد.

مقامات میگویند شرایط مرگ او را تحت تحقیق قرار میدهند.

آقای نو ۶۳ سال داشت و از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ بحیث رئیس جمهور خدمت نمود. پروگرام انتخاباتی او مبارزه با فساد اداری بود.

او در سال جاری در مورد ادعاهایی که در وقت ریاست جمهوری اش از یک سرمایه دار بیش از شش ملیون دالر رشوه ستانیده بود، مورد استنطاق قرار گرفت. او اعتراف کرد که خانمش یک مقدار نامشخص پول را منحیث بازپرداخت یک قرضه دریافت کرده بود، ولی این موضوع را تکذیب کرده که ازان اطلاع قبلی داشته است.

XS
SM
MD
LG