لینک های دسترسی

Breaking News

در روزنامه ها: کاندیدان و ادعا های پیروزی، امریکا خواهان تغیری در کابل به تعقیب انتخابات است


کاندیدان و ادعا های پیروزی، امریکا خواهان تغیری در کابل به تعقیب انتخابات است، وانتخابات افغانستان و چالش های جدیدی برای امریکا.

لاس انجلس تایمز در شماره ٢٢ اگست خویش می نویسد که به کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از طرف کمسیون مستقل انتخابات و دپلوماتهای غربی اخطار داده شد تا قبل از اعلام رسمی نتایج هیچ گونه ادعای پیروزی نکنند.

دو تن از کاندیدان پیشتاز هریک ادعا کرده اند که درین انتخابات پیروز شده اند.

لاس انجلس تایمز می افزاید، عبدالله عبدالله رقیب سر سخت حامد کرزی اعلان کرده است هرگاه نتایج انتخابات طوری نشان دهد که اقای کرزی بیشتر از پنجاه درصد رای را بدست اورده است درین صورت معلوم می شود که درین انتخابات تقلب صورت گرفته است.

در عین حال اکثر ناظرین غربی به این اندیشه اند که این ادعاهای متضاد باعث خواهد شد تا بین طرفداران هردوجناح برخوردهایی صورت گیرد و زمینه را برای مخاصمات بعدی مساعد سازد.


لاس انجلس تایمز می نویسد اداره اوباما سعی می کند تا حکومت افغانستان مشروعیت خودرا داشته باشد تا بتواند در مقابل شورشیان فایق اید. اداره اوباما از هیچ یک از کاندیدان نیزپشتیبانی ننمود و ریچارد هالبروک از ادعاهای پیش از وقت کاندیدان انتقاد نمود.

اما او گفت که امریکا پروسه انتخابات درین کشور احترام می گزارد.

وال ستریت ژورنال در شماره بیست دوم اگست خویش می نویسد مامورین امریکایی از همین اکنون در مورد ستراتیژی خویش برای تغیراتی در حکومت افغانستان حامد کرزی را در صورتیکه باردگربرنده شود، ترغیب نموده اند.

روزنامه به دوام می نویسد، برخی در واشگنتن ازین هراس دارند که انتخابات به دور دوم محول شود ودرین صورت وقت ارزشمندی که برای ثبات کشور باید به مصرف برسد ضایع خواهد شد.

هرگاه هیچ یک از کاندیدان نتواند بیشتر از پنجاه درصد ارا را بدست اورد درین صورت دور دوم اجتناب ناپذیر خواهد شد و بنا بر تخمین های مامورین امریکایی از اول اکتوبر کشور باردیگردارای یک حکومت فعال خواهد شد.

روزنامه وال ستریت ژورنال می نویسد، پالیسی سازان در امریکا همین اکنون از روی فرضیه ای که چون حامد کرزی کاندید پیشتاز و احتمال به قدرت رسیدن او موجود است، در صدد شده اند تا اورا به تغیرات در حکومت اینده ترغیب کنند.

یکی از مشاورین اوباما در مورد مسایل امنیتی افغانستان می گوید، انها به کمک خویش به کرزی در مورد تمرکزوی به مسایل اینده اغاز کرده اند.

این مشاور می گوید چون اقای کرزی برای بارسوم انتخاب شده نمی تواند درین صورت مردم ازو تقاضا دارند تا با انجام کاری نامی از او باقی بماند. در حال حاضر برداشت مردم نسبت به او خوب نیست.

وال ستریت ژورنال به ادامه می نویسد، درابتدای به قدرت رسیدن اوباما، روابط میان اداره او و اقای کرزی تیره بود و این اداره به کرزی هوشدار داده بود که در قسمت ناکامی مساعی در افغانستان او نسبت به اداره بش بیشتر مسئولیت دارد.

لیکن بعدها این اداره از لهجه تند به مقابل او گذشت. اما اوباما درین نزدیکی ها گفته است که از هیچ یک کاندید خاص پشتیبانی نمی کند. او برعلاوه از شهامت مردم افغانستان در رای دهی ستایش کرده و گفته است که امریکا ارزو دارد نتایج ارا انعکاس دهنده خواهشات مردم افغانستان باشد.

نیویارک تایمز نیز به همین ارتباط خاصتاً عواقب انتخابات افغانستان و پالیسی امریکا می نویسد، اداره اوباما به این امید بود که انتخابات افغانستان بتواند نشاندهنده این مطلب باشد که بعد از هشت سال تهاجم امریکا، این کشور از ثبات برخوردار است و می شود که امریکا به تعهدات خویش در قسمت مصرف پول و حضور عساکر خویش به مردم امریکا که روز تا روز شاکی می شوند، اطمینان بدهد.

اما طوریکه معلوم می شود این انتخابات به چلنج هاییکه امریکا در افغانستان به ان مواجه است افزایش بخشید خاصتاً اگر انتخابات به مرحله دوم محول شود. درین صورت کارهایی را که امریکا می خواست انجام دهد برای دو ماه به تعویق خواهد انداخت. مانند توزیع کمکها و مبارزه با فساد اداری.

نیویارک تایمز به ادامه می نویسد که حضور کمرنگ مردم در انتخبات یک موضوع را به اثبات رسانید و ان نفو‏ذی هست که جنگجویان در جامعه افغانی خاصتاً در جنوب دارند جاییکه امریکا تعداد زیاد عساکر تازه نفس را می فرستد.

روزنامه نتیجه گیری می کند با وجود نگرانی هاییکه انتخابات خلق کرده است، نظر همگان به این است که کشورانواع مصیبت هایی را پشت سر گزاشته است و اکنون همه نمی خواهند که باردگر کشور سیر قهقرایی را طی کند.

XS
SM
MD
LG